Polska wersja English version

DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU

 

Artykuł nie powinien liczyć więcej niż 10 stron (około 18.000 znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią) oraz 5 fotografii lub ilustracji. Ilustracje winny być skanowane z rozdzielczością 300 DPI (lub IPG). Prosimy o kontakt w przypadku większej ilości tekstu lub ilustracji.

Publikacja fotografii dzieł sztuki I dokumentacji, znajdujących się w bibliotekach, muzeach i prywatnych kolekcjach wymaga pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.

Prosimy stosować się do przedstawionych poniżej zasad opracowania tekstu. Ułatwi to prace redakcyjne i pomoże w nadaniu tomu jednorodnego charakteru:

1. Kursywy

Proszę stosować kursywy w następujących przypadkach:

- wszystkie cytaty z innych języków, a także pojedyncze obce wyrazy

- tytuły dzieł sztuki i literatury, tytuły książek, ale nie tytuły artykułów.

2. Bez kursywy

Proszę stosować normalny styl w przypadku cytatów w obcych językach z cudzysłowami.

3. Przypisy I bibliografia:

Przypisy bibliograficzne powinny zostać ujednolicone, jak w podanych przykładach 

  • książki

Pozycja w przypisie:

Yatim (2006 : 12-24)

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Yatim  2006 = Othman Mohd. Yatim, Batu Aceh. Early Islamic Gravestones in Peninsular   Malaysia, Museum Association of Malaysia, Kuala Lumpur 2006 (2nd  ed.): 12-24.         

  • artykuły:

Pozycja w przypisie:

Ginter  (2005: 143-154).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Ginter  2005 = Magdalena Ginter: “Motywy literackie w miniaturach perskich ze zbiorów polskich” (Literary Motifs in Persian Miniatures from the Polish Collections), Torunskie Studia o Sztuce Orientu (Torun Studies on Oriental Art), 2 (2005): 143-154.

Pozycja w przypisie:

Eaton (2006: 240-245).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Eaton 2006 = Natasha Eaton, “Nostalgia for the Exotic: Creating an Imperial Art in London”, Eighteenth-Century Studies, 39/2 (2006): 227-250.

Pozycja w przypisie:

Cartier (1998: 22-27).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Cartier 1998 = Michel Cartier, “Le despotisme chinois. Montesquieu et Quesnay, lecteurs de Du Halde”, in : Chine entre amour et haine. Actes du VIIIe colloque de sinologie de Chantilly,  Michel Cartier (ed.), Paris 1998: 15-32.

  • tomy  z redaktorem:

Pozycja w przypisie:

Malinowski (2008).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Malinowski 2008 = Malinowski, Jerzy (ed.): Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia (Art of the Far East. Studies), Neriton, Warszawa  2008.

  • katalogi wystaw:

Pozycja w przypisie:

Encounters (2004: 128-133).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Encounters 2004 = Encounters. The Meeting of Asia and Europe 1500-1800,  Anna Jackson, Amin Jaffer (eds.), exhibition cat.,  Victoria & Albert Museum, London 2004: 128-133.

  •  źródła (niepublikowane):

Prosimy pisać nazwę archiwum lub biblioteki (w nawiasie podajemy oryginalną nazwę w łacińskiej transkrypcji i – jeśli potrzeba – jej skrót), miasto, sygnaturę jednostki archiwalnej, nazwę źródła, datowanie i numer karty lub strony z określeniem, jeśli to jest konieczne,  „r” (recto) lub „v” (verso).

Gdy nazwa archiwum podawana jest wielokrotnie, podajemy jej skrót przy pierwszym cytowaniu.

Prosimy nie używać w przypisach  takich bibliograficznych określeń, jak ibid., op. cit. etc.   

Tytuły w obcych językach powinny zostać podane z ich przekładem w nawiasach.

Bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu.

Powinna ona zawierać wyłącznie pozycje uwzględnione w artykule.

 

Правила оформления текстa

 

Объем присылаемых материалов не должен превышать разумных пределов 10 страниц (18.000 знаков с пробелами, включая сноски и библиографию и 5 листов иллюстраций. Иллюстрации должны быть отсканированы с высоким разрешением 300 DPI. Если объем Вашей статьи или количество иллюстраций превышают  указанные размеры, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Статьи просим присылать, набранные шрифтом Times New Roman, кегль 12, с интервалом  I, 5. 

 Для публикации фотографий произведений искусства и документации, хранящихся в  библиотеках, музеях и архивах необходимо письменное согласие этих учреждений.

Организаторы оставляют за собой право вернуть статью обратно автору с просьбой о пересмотре либо дополнении и уточнении неясных моментов, а также отклонить публикацию любой статьи, если она не отвечает предъявляемым требованиям или ее содержание не соответствует тематике конференции и публикуемых материалов.

Мы будем признательны, Если Вы воспользуетесь нашими указаниями по оформлению материалов, что значительно облегчит редакторскую работу и придаст унифицированный характер публикуемому сборнику:

1. Курсив

Курсив используется в следующих случаях:

- при цитировании на иностранных языках и при использовании отдельных иностранных терминов, не добавляя кавычек,

- в названиях произведений искусства и литературы, названиях книг, но не в названиях статей.

Без курсива. При цитировании на русском или польском  языках используйте, пожалуйста, нормальный (Times New Roman) стиль со знаками кавычек.

Пожалуйста, не забывайте об использовании диакритических знаков.

2. Примечания:

Примечания размещаются в конце каждой страницы, но не в конце всего текста!

 Знаки примечаний – номера сносок – должны располагаться после окончания предложения (после точки) или сразу же после личных имен,  географических названий  или иных слов внутри предложения:

Пример:

Катажина Кобро, покинув Россию, поселилась в Риге у своей семьи, а в 1924 г. после бракосочетания со Стжеминскнм уехала в Польшу.2

Мы используем общепринятые редакторские сокращения: Место издания или дата, расположенные в квадратных скобках, означают, что информация исходит от автора.

Пожалуйста, не используйте такие библиографические сокращения, как ibid., op. cit. etc. в примечаниях.

Библиографические ссылки в примечаниях должны быть оформлены следующим образом   (все постраничные ссылки  в тексте соотносятся с списком  литературы в алфавитном порядке в конце статьи):

a. Книги:

Ссылки  в тексте соотносятся с библиографической позицией:

Свирида   (1999: 198-211)

Свирида 1999 = Свирида,  И[несса] И.: Межлу Петербургом, Варшавой а Вильно Художник в культурном пространстве. XVIII –  середина  XIX  вв. Очерки, ОГИ Москва 1999: 198-211.

Malinowski (2003)

Malinowski 2003 = Malinowski, Jerzy: Malarstwo polskie XIX wieku, Wydawnictwо DiG,

Warszawa 2003.

б. Статьи

Ссылка в тексте:

Рабинович  (2000: 43-48)

Соотносится с библиографической позицией:

Рабинович  (2000) =  Рабинович, В[адим]. Л.:  „Всегда – на первой странице”  [в:] Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте, Г. Ф. Коваленко (ред.), Наука, Москва 2000: 43-48.

в. Коллективные труды (с редактором): 

Ссылка в тектсе:

Коваленко, Никольская  (2008)

Соотносится с библиографической позицией:

Коваленко, Никольская 2008 = Коваленко, Г[ригорий] Ф., Никольская  И[рина] И. (ред.): Польское искусство и литература. От символизма к авангарду, Алетейя, Санкт Петербург 2008.

г.  Журналы:

Ссылка в тектсе:

Paszkiewicz (1998: 75)

Соотносится с библиографической позицией:

Paszkiewicz (1998) = Paszkiewicz, Piotr: „Rosyjskie budownictwo cerkiewne w Cesarstwie Wschodzącego Słońca i jego kontekst polityczny 1859-1917 (zarys problematyki), Biuletyn Historii Sztuki, 1-2 (1998):75.

д. Выставочные каталоги:

Ссылка в тексте:

Александр Шевченко (2010) =

Соотносится с библиографической позицией:

Александр Шевченко (2010) =  Александр Шевченко. Живопись. Графика, Т. М. Левина (ред.), каталог выставки, Государственная Третьяковская галерея, Арт-бюро «Классика», Москва 2010.

Перед местом издания необходимо привести данные издателя или издающей каталог организации (музея).  Данное сокращение приводится перед названием музея или другой выставочной организации. Даты проведения выставок не указываются.

Если каталог (книгa)  был опубликован на двух и более языках, все названия приводятся через тире:.

Kształcenie 1996 = Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje  Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos  Fine art education in Vilnius and its tradition, Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Rūta Janonienė (ред.), каталог выставки, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Vilniaus dailės akademija, Toruń 1996.

Названия на других языках должны писаться в своей оригинальной транскрипции.,

Эти названия (кроме языков: английского, французского, немецкого, итальянского или испанского) должны переводиться на русский (или польский) язык  и размещаться внутри квадратных скобок.

Как правило, в английских названиях мы не пишем слова с заглавной буквы.

e. Ссылки на источники:

Название архива или библиотеки приводится на русском или польском языках  (в круглых скобках помещается оригинальное название в оригинальной транскрипции). Далее указывается город, шифр архивного документа, название источника, его датировка и номер листа с пометкой “r.” (recto) или “v.” (verso) если это необходимо.

Если название архива цитируется более одного раза, следует указывать как полное, так и сокращенное название.                                    

3.  Библиография:

Библиография размещается в конце текста. Она должна включать только те позиции, на которые ссылается или которые цитирует автор.

Пример:

Александр Шевченко 2010 =  Александр Шевченко. Живопись. Графика, Т. М. Левина (ред.), каталог выставки, Государственная Третьяковская галерея, Арт-бюро «Классика», Москва 2010.

Коваленко, Никольская 2008 = Коваленко, Г[ригорий] Ф., Никольская  И[рина]. И. (ред.): Польское искусство и литература. От симболизма к авангарду, Алетейя, Санкт Петербург 2008.

Рабинович  (2000) =  Рабинович, В[адим]. Л.:  „Всегда – на первой странице”  [в:] Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте, Г. Ф. Коваленко (ред.), Наука, Москва 2000: 43-48.

Свирида 1999 = Свирида,  И[несса] И.: Межлу Петербургом, Варшавой а Вильно Художник в культурном пространстве. XVIII –  середина  XIX  вв. Очерки, ОГИ, Москва 1999: 198-211.

Kształcenie 1996 = Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje – Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos – Fine art education in Vilnius and its tradition, Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Rūta Janonienė (ред.), каталог выставки, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Vilniaus dailės akademija, Toruń 1996.

Malinowski 2003 = Malinowski, Jerzy: Malarstwo polskie XIX wieku, Wydawnictwо DiG,

Warszawa 2003.

Paszkiewicz (1998) = Paszkiewicz, Piotr: „Rosyjskie budownictwo cerkiewne w Cesarstwie Wschodzącego Słońca i jego kontekst polityczny 1859-1917 (zarys problematyki), Biuletyn Historii Sztuki, 1-2 (1998):75.

 

EXT PREPARATION RULES:

 

The  size of your contribution, it should be within reasonable limits of 10 pages (c. 18.000 letters with spaces, including footnotes and bibliography) and 5 plates (or illustrations). Scanned illustrations should be of high resolution of 300 DPI. If you think you would require more text or illustrations, please consult it with us.

The publication of all photographs of artworks and documentation housed in libraries, museums or private collections requires a written permission of their legal owners for the Polish Institute of World Art.

The organizers reserve the right to send back the article to its author with a request for some revisions and completion, as well as to decline publication of any article, which does not meet substantive requirements or its content matter departs from the subject of the Conference and published post-conference volume.

We kindly ask you to follow certain guidelines, which will both facilitate editorial work and help preserve a uniform character of the volume:

1. Italics.

Please kindly apply italics to the following:

- all quotations from foreign languages as well as single foreign terms,

- titles of art and literary works, titles of books, but not the titles of articles.

- stressed words

No italics. Please use normal (Roman) style in case of quotations in Polish with quotation marks.

Please, use diacritical marks when appropriate.

2. Footnotes:

Footnotes are to be placed at the bottom of each page (no endnotes).

Footnote marks – superscript numbers – are to be placed after full stops or immediately after personal or geographic names or other word inside the sentence:

Example:

Yung Wing1 conceived that “through Western education China might be regenerated, become enlightened and powerful.”2

We use common editorial abbreviations. Publication place or date put into square brackets means that the information has been established by the author.

Please, do not use such bibliographic references as ibid., op. cit. etc. in footnotes.

A bibliography should be placed at the end of the text. It should include only the works explicitly quoted or referred to in the article.

Bibliographic references in footnotes should have the unified form as in the example:

a. Books:

Reference in the footnote:

Yatim (2006: 12–24)

Corresponds to the bibliographic entry:

Yatim 2006 = Yatim, Othman Mohd: Batu Aceh. Early Islamic gravestones in Penisular Malaysia, Museum Association of Malaysia, Kuala Lumpur 2006.

b. Articles

Reference in the footnote:

Ginter (2005: 138–145)

Corresponds to the bibliographic entry:

Ginter (2005) = Ginter, Magdalena: “Motywy literackie w miniaturach perskich ze zbiorów polskich”, Torunskie Studia o Sztuce Orientu,  2 (2005): 143–154

In general, we do not capitalize letters in English titles.

Titles in languages other than Polish or Russian (including Oriental and other Eastern European languages) should be translated into Polish or Russian and be placed within square brackets.

c. Collective volumes (with an editor):

Reference in the footnote:

Malinowski 2008

Corresponds to the bibliographic entry:

Malinowski 2008 = Malinowski, Jerzy (red.): Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia, Neriton, Warszawa 2008

d.  Journals

Reference in the footnote:

Paszkiewicz (1998: 75)

Corresponds to the bibliographic entry:

Paszkiewicz (1998) = Paszkiewicz, Piotr: „Rosyjskie budownictwo cerkiewne w Cesarstwie Wschodzącego Słońca i jego kontekst polityczny 1859-1917 (zarys problematyki)”, Biuletyn Historii Sztuki, 1-2 (1998):75.

e. Exhibition catalogs:

Reference in the footnote:

Kształcenie 1996 = Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje – Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos – Fine art education in Vilnius and its tradition, Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Rūta Janonienė (red.), katalog wystawy., Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Vilniaus dailės akademija, Toruń 1996

Publication place should be preceded by the name of publisher or publishing institution (e.g. museum). We do not give the dates of the exhibition in question.

If the book or catalog was published in two or more languages, we give all titles, separating them by dash.

f. Source references:

We write the name of archives or library (in parenthesis we put the original name in Latin transcription and – if need be – its abbreviation), city, signature of archival file, the title of the source, its date and folio (page) number, marking it “r.” (recto) or “v.” verso) if required.

When the archives name is cited more than once, write out both the full version and the abbreviation at first occurrence.

3. Bibliography:

A bibliography should be placed at the end of the text. It should include only the works explicitly quoted or referred to in the article.

Examples:

Kształcenie 1996 = Kształcenie artystyczne w Wilnie i jego tradycje – Vilniaus meno mokykla ir jos tradicijos – Fine art education in Vilnius and its tradition, Jerzy Malinowski, Michał Woźniak, Rūta Janonienė (red.), katalog wystawy Muzeum Okręgowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Vilniaus dailės akademija, Toruń 1996.

Malinowski 2003 = Malinowski, Jerzy: Malarstwo polskie XIX wieku, Wydawnictwо DiG,

Warszawa 2003.

Paszkiewicz 1998 = Paszkiewicz, Piotr: „Rosyjskie budownictwo cerkiewne w Cesarstwie Wschodzącego Słońca i jego kontekst polityczny 1859-1917 (zarys problematyki), Biuletyn Historii Sztuki, 1-2 (1998):75.

Александр Шевченко 2010 =  Александр Шевченко. Живопись. Графика, Т. М. Левина (red.), каталог выставки, Государственная Третьяковская галерея, Арт-бюро «Классика», Москва 2010.

Коваленко, Никольская 2008 = Коваленко, Г[ригорий] Ф., Никольская  И[рина]. И. (red.): Польское искусство и литература. От симболизма к авангарду, Алетейя, Санкт Петербург 2008.

Рабинович  2000 =  Рабинович, В[адим]. Л.:  „Всегда – на первой странице”  [w:] Русский авангард 1910-1920-х годов в европейском контексте, Г. Ф. Коваленко (ред.), Наука, Москва 2000: 43-48.

  • Свирида 1999 = Свирида,  И[несса] И.: Межлу Петербургом, Варшавой а Вильно.  Художник в культурном пространстве. XVIII  середина  XIX  вв. Очерки, ОГИ, Москва 1999: 198-211.