Polska wersja English version

Numery archiwalne

Vol. IX: Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku / Художественное образование и художественная критика в Центральной и Восточной Европе в 20 и 21 веке / Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries, pod redakcją Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego

Vol. IX: Edukacja artystyczna i krytyka artystyczna w Europie Środkowej i Wschodniej w 20 i 21 wieku / Художественное образование и художественная критика в Центральной и Восточной Европе в 20 и 21 веке / Art Education and Art Criticism in Central and Eastern Europe in the 20th and 21st Centuries, pod redakcją Małgorzaty Geron i Jerzego Malinowskiego

TABLE OF CONTENTS: JERZY MALINOWSKI, From the Editor; MAŁGORZATA GERON, Foreword;  IRENA KOSSOWSKA, The Vienna School and Polish Neo-Realism of the 1930s.; STELLA PELŠE, Construction and Constructive Art in Latvian Art Critic Uga Skulme’s of the 1920s-1930s. ; SWIETŁANA CZERWONNAJA, The Unknown Life of a Polish Artist in the context of the known Polish Art and Art Education Problems of the 20th century: Stefan Narębski;  MAŁGORZATA GERON, The early years of the Faculty of Fine Arts at Nicolaus Copernicus University in Toruń (1945-1950); KATARZYNA KULPIŃSKA, The Printmaking Department at the Faculty of Fine Arts of Nicolaus Copernicus University in Toruń in the years 1946-1960. The beginnings, the educational process, the graduates; ADRIANNA KACZMAREK, Self-portraits of The Nine Printmakers Group (1947-1960) from their 3 rd Exhibition Catalogue: the Question of Quiet Resistance; IEVA PLEIKIENĖ, The Education of Artists in Lithuania during the Soviet Period: Official Programmes and Individual Positions;  RASA ŽUKIENĖ, Art Studies and the Situation of Artists in the Context of Power Relations: Transformations and Annihilation of the Kaunas Art School (1940–1953);  AGATA KNAPIK, Radical architecture and its contribution to  art and design education; LINDA SILE, Towards a utopia of emerging art education; PIOTR KOPROWSKI, A contemporary critic of a literary work. A few reflections; MARIJA GRINIUK, A/r/tography and love within the project The Temporary Department of Time, Space and Action.

Publikację dofinansowano w ramach programu CZASOPISMA ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury (umowa nr 01685/20/FPK/IK z dnia 18.06.2020)/

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa- Toruń 2021,
ISSN 1730-0215   ISBN 978-83-956575-3-5 (122 s.) 

T. VIII – Romantyzm i jego tradycje / Романтизм и его традиции / The Romanticism and its Traditions, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH & KATARZYNA KULPIŃSKA (eds)

T. VIII – Romantyzm i jego tradycje / Романтизм и его традиции / The Romanticism and its Traditions, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH & KATARZYNA KULPIŃSKA (eds)

Spis treści: Jerzy Malinowski, Od Redakcji / От редакции / From the Editor; Jerzy Malinowski, Pamięci profesor Swietłany Czerwonnej / Памяти професор Светланы Червонной;  

Romantyzm: Светлана В. Усачева, Романтический классицизм. Итальянские виды в творчестве Федора Матвеева и Сильвестра Щедрина; Екатерина М. Коляда, Формирование романтических пейзажей в русской усадебной архитектуре: между Россией и Польшей; Светлана С. Степанова, О «романтическом» в творчестве русских классицистов; Людмила Маркина, Саксонские и российские романтики: парарельные жизьни художников; Людмила Соколюк, Харьковский университет и его роль в распространении художественных знаний в Украине первой половины ХIХ века; Agnieszka Pospiszil, Jakow de Balmain i jego romantyczne „Scènes de Pologne”; Татьяна Кара-Васильева, Вышивка бисером – составляющая дворянской усадебной культуры ХIХ века; Лейла С. Хасьянова, Путешествие из Петербурга в Европу Оноре де Бальзака и пенсионеров Императорской Академии художеств Н. А. Рамазанова и К. М. Климченко; Елена В. Нестерова, Китайские миражи Антона Легашова; Vaida Ragėnaitė, „Cichy“ romantyzm Kanutego Rusieckiego; Agnieszka Świętosławska, Pomiędzy romantyzmem a biedermeierem. Lwowskie malarstwo 1. połowy XIX wieku; Jurij Biriulow, Epoka marzeń: wątki romantyzmu w architekturze i rzeźbie Lwowa; Iwona Dorota, Wieczne Miasto w przestrzeni epistolarnej Zygmunta Krasińskiego; Agnieszka Bender, Portrety i autoportrety księżnej Zofii z Branickich Odescalchi.

Tradycje romantyzmu: Jerzy Uścinowicz, Neogotyckie wcielenie romantyzmu w architekturze sakralnej wschodniej ortodoksji; Илья Печёнкин, Окно из Европы: «русский стиль» в архитектуре и ориентализация образа Российской империи; Александр В. Берташ, А. И. Резанов – архитектор позднего романтизма и его церковное творчество; Елизавета Р. Чуприкова-Крынская, Первый среднеазиатский цикл в графике Н.Н. Каразина (1872): волна романтизма на заре модерна; Галина Л. Васильева-Шляпина, Первое зарубежное путешествие русского живописца Василия Сурикова; Eliza Ptaszyńska, Monachium polskich malarzy i poszukiwania nowej duchowości – zarys zjawiska; Николай А. Хренов, Романтизм как альтернатива модерну. Эпоха «оттепели» в России середины ХХ века как возрождение романтической парадигмы;  Светлана М. Грачева, Традиции романтизма в пейзажах петербургских академических художников начала XXI века; Yuriy Kryvoruchko, Romanticism in the religious architecture of the XXth and XXIst century.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa-Toruń 2020;  ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-66758-05-6 (320 s.) (Publikacja dofinansowana w ramach programu  CZASOPISMA  ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury)

T. VII – Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne / Украинское искусство ХХ века и польско-украинские художественные связи / 20th-century Ukrainian Art and Polish-Ukrainian artistic relations, JERZY MALINOWSKI, AGNIESZKA POSPISZIL, EWA SUŁEK

T. VII – Sztuka ukraińska XX wieku i polsko-ukraińskie związki artystyczne / Украинское искусство ХХ века и польско-украинские художественные связи / 20th-century Ukrainian Art and Polish-Ukrainian artistic relations, JERZY MALINOWSKI, AGNIESZKA POSPISZIL, EWA SUŁEK

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji; Ołeksandr Fedoruk, Ukraińska Państwowa Akademia Sztuki: podstawy kształtowania (1917–1920); Вита Сусак, Украинское звено в сети европейских авангардов; Myroslava Mudrak, The Sobering Face of the Ukrainian Avant-Garde in the late 1920s; Iwanna Pawełczuk, Postimpresjonistyczne poszukiwania w twórczości Aleksandra Muraszki w latach 1911–1918; Людмила Соколюк, Михайло Бойчук и Михайло Жук как выпускники краковской Академии изящных искусств и их вклад в развитие украинской художественной культуры ХХ века; Lubow Żwanko, Artysta Jewgienij Agafonow (1879–1955): wybitny przedstawiciel ukraińskiego malarstwa na emigracji; Татьяна Кара-Васильева, Переписка К. Шимановского и Н. Давыдовой в контексте сотрудничества художников авангарда и народных мастеров украинской вышивки; Olga Lagutenko, The art of Сonstructivism in Ukraine in the 1920–1930s.; Наталья Урсу, Подольская Мадонна в живописи Александра Грена; Walentyna Mołyń, Jewhen Sahajdaczny w historii sztuki Huculszczyzny: szkic do portretu; Юрий Бирюлёв, Поиски нового украинского национального стиля в архитектуре Львова начала ХХ века (1900–1914); Witalij Chanko, Dom Ziemstwa w Połtawie – fundamentalne dzieło ukraińskiej architektury secesyjnej XX wieku; Андрей Пучков,  Современность Александра Вербицкого: украинский архитектор в первой трети хх века; Andrii Markovskyi, Historical reminiscences in the oeuvre of Dmitro Dyachenko 1910–1930s; Орест Голубец, Художественная среда Львова второй половины хх века; Olga Denysiuk, Kobieta w twórczości Hryhorija Kruka: wspaniałe w tym, co banalne; Halyna Stelmashchuk, Creative activity of Mariya Harasovska-Dachyshyn: Polish and American periods; Oleksii Rohotchenko, Ukrainian textile art of the 1940s through the 1960s: Genre’s characteristic subject matter of as a proof of triumph of socialist realism; Глеб Вышеславский, География и особенности украинского нонконформизма; Дарина Якимова и Тетьяна Жмурко, Я vs. другой. Феномен поколения «семидесятников» в контексте украинского искусства второй половины ХХ века;  Oleksandra Osadcha, Nadiia Kovalchuk, The Strategies of visual representation of “Homo Sovieticus” (on the material of the Kharkiv School of Photography); Ольга Петрова, Три модели художественного мышления. Творчество Олега Животкова и его сыновей – Сергея и Александра; Оксана Баршинова, Специфика «картинного» мышления художников украинской Новой волны в контексте искусства 1980-х годов; Ewa Sułek, Nacprom. W poszukiwaniu piękna narodowych stereotypów; Zoya A. Chegusova, Imaginative and Plastic Transformations in Professional Decorative Art of Ukraine in the Age of Globalization; Юрий Криворучко, Сакральная архитектура Украины конца ХХ века; Kateryna Iakovlenko, Why There Are Great Women Artists in Ukrainian Art?; Галина Глеба, Тело Времени Харьковская фотографическая группа Время (1971–1980-е);  Tetiana Zhmurko and Tatiana Kochubinska,  Through the Roar of Space Cataclysms On Fedir Tetianych’s Artistic Practice; Kateryna Iakovlenko,  The Establishment and Development of the Paris Commune Squat in Kyiv; Tetiana Zhmurko,  A Few Words About Painting.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo TAKO, Warszawa-Toruń 2019; ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-956228-7-8 (308 s.) (Pozycja dofinansowana przez MNiSW)

T. VI – Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / Польские и российские архитекторы в XIХ и XX веках / Polish and Russian architects in 19th and 20th century, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH, AGNIESZKA POSPISZIL & SVETLANA LEVOSHKO (red.)

T. VI – Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / Польские и российские архитекторы в XIХ и XX веках / Polish and Russian architects in 19th and 20th century, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH, AGNIESZKA POSPISZIL & SVETLANA LEVOSHKO (red.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Od redakcji / От редакции / From the editor; ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Усадьбы рода Браницких на территории Российской империи (Александрия в Белой Церкви и Алупка в Крыму) / Country estates of the Branicki family on the territory of the Russian Empire (Alexandria in Belaya Tserkov and Alupka in the Crimea); EMILIA ZIÓŁKOWSKA Projekty cerkwi Konstantina Thona dla Królestwa Polskiego /Konstantin Thon’s Orthodox church projects for the Kingdom of Poland; АЛЕКСАНДР БЕРТАШ, Архитектор М.Т. Преображенский и его наследие в странах Балтии и Восточной Европы / M. T. Preobrazhensky, an architect and his heritage in the Baltic States and Eastern Europe;  ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Горный инженер Геннадий Романовский и его роль в развитии городской и усадебной застройки в Крыму / Gennady Romanovsky, a mining engeneer and his role in the development of the towns and country estates in the Crimea; МИХАИЛ БАЗИЛЕВИЧ, Творческое наследие польско-русских архитекторов на российском Дальнем Востоке на рубеже XIX – XX вв. / Creative heritage of the Polish-Russian architects in the Russian Far East at the turn of the 19th and 20th centuries; AGNIESZKA JANUSZKIEWICZ, O nietypowej architekturze świątyni typowej. Realizacje projektu  prawosławnej cerkwi wojskowej architekta Michaiła Prozorowa i ich przekształcenia po 1915 roku / About atypical architecture of a typical church. The realised projects of Mikhail Prozorov’s Orthodox Army Church and their transformation after 1915; KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Absolwenci Politechniki Ryskiej w architekturze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku / Graduates of the Riga Polytechnical Institute in the architecture of Łódź at the turn of the19th and 20th centuries; JADWIGA ROGUSKA, Petersburskie wątki w warszawskiej twórczości architektonicznej Mariana Lalewicza / Petersburgian motives in the Warsaw architectural oeuvre of Marian Lalewicz; СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ, Стефан Кричинский (1874–1923): его вклад в архитектуру Петербурга и других городов России начала ХХ века / Stefan Kryczyński (1874–1923): his contribution to the architecture of St. Petersburg and other early 20th-century Russian cites; ЛЮБОВЬ ЖВАНКО, Архитекторы польского происхождения в Харькове: биографические и творческие пунктиры (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) / Architects of Polish extraction in Kharkiv: the outline of biographies and artistic works; JERZY UŚCINOWICZ, Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji / Molennaya and its iconostasis – the theological-aesthetic aspects of transformation; ИРИНА БЕЛИНЦЕВА, Архитектура католических храмов Калининградской области (бывшая северо-восточная часть Восточной Пруссии) XIX-XX вв.: история и современность /Architecture of the 19th-20th-century Catholic churches in the Kaliningrad oblast‘ (a former North-Eastern part of East Prussia); JERZY UŚCINOWICZ, Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury / New rotonda in Grodno – in the renewal of the tradition of worship and of the culture; ИРИНА О. БЕМБЕЛЬ, Архитектура Марека Будзинского в контексте постмодернизма /Marek Budzyński’s architecture in the post-modernist context. Recenzje / Рецензии / Reviews: KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Recenzja książki Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018) / A review of the book by Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018); TOMASZ ŚLEBODA, Recenzja książki Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017) /  A review of the book by Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017); Miscelanea: WALDEMAR DELUGA, Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art w piętnastolecie publikacji /Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art. On the occassion of the 15th anniversary of the first publication.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata &   Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2018, ISSN 2353-5709 (296 s.)

T. V – Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? / Что изображено на картинах Генриха Семирадcкого? / What’s there in the paintings of Henryk Siemiradzki, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH (eds.)

T. V – Co znajduje się w obrazach Henryka Siemiradzkiego? / Что изображено на картинах Генриха Семирадcкого? / What’s there in the paintings of Henryk Siemiradzki, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH (eds.)

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Od redakcji / От редакции / From the editor; WITOLD DOBROWOLSKI, Wazy greckie w twórczości Siemiradzkiego / The Greek vases in Henryk Siemiradzki’s “idylls”; AGNIESZKA KLUCZEWSKA-WÓJCIK, „L’effet de réel” . Fragmenty rzeczywistości w obrazach Henryka Siemiradzkiego /  Effet de réel. Fragments of reality in Henryk Siemiradzki’s works;  MARIA NITKA,  Figuralizm Henryka Siemiradzkiego / The Figuralism of Henryk Siemiradzki; AGNIESZKA ŚWIĘTOSŁAWSKA, Czas poszukiwań. Młodzieńcze obrazy rodzajowe Henryka Siemiradzkiego / A time of searching. Early genre scenes by Henryk Siemiradzki; LEIŁA CHASJANOWA, „Siemiradzki z całego serca kochał nature morte . . .” / Leyla Khasyanova, Siemiradzki all soul loved “naturemorte”...; НАДЕЖДА УСОВА, Доверие Александра Македонского к врачу Филиппу Генриха Семирадского в Национальном художественном музее Республики Беларусь: путь к триумфу. История создания  и бытование картины / NADEZHDA USOVA, Henryk Siemiradzki. Alexander of Macedon Trust's the Doctor Philip (1870) from the collection of the National Art Museum of the Republic of Belarus: the way to triumph. the history of its origin; GRZEGORZ FIRST,  Egipt Siemiradzkiego. Scena męczeństwa pierwszych chrześcijan  (Męczeństwo św. Tymoteusza i Maury jego małżonki) / The Egypt of Henryk Siemiradzki.  The Martyrdom of the first Christians  (Saint Timothy and Saint Maura, his wife); ЕКАТЕРИНА М. КОЛЯДА, Античный ландшафт в живописи Генриха Семирадского /  Ekaterina M. Kolyada, Ancient landscape in the art of Henryk Siemiradzki; ЕЛЕНА А. РЖЕВСКАЯ, Мотивы античной архитектуры в творчестве Генриха Семирадского / Elena a. Rjevskaya, Motifs of antique architecture in the creative work  of Henryk Siemiradzki; PAULINA ADAMCZYK, Heroiny, muzy, niewolnice, opiekunki… Kobiety w obrazach Henryka Siemiradzkiego:  kategorie wizerunków, funkcje i kunszt wyobrażeń / Heroes, musicians, slaves, nannies... Women in Henryk Siemiradzki’s paintings:  categories of images, functions and the craftsmanship of images; BEATA BIEDROŃSKA-SŁOTOWA, Tkaniny i ubiory w obrazach Henryka Siemiradzkiego  /  Textiles and clothes in paintings by Henryk Siemiradzki; DOMINIKA SARKOWICZ, Wizerunki rodziców czy teściów? Uwagi o dwóch portretach pędzla Henryka Siemiradzkiego  z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie / Portraits of the artist’s parents or parents in law?  Remarks on two pictures by Henryk Siemiradzki  from the National Museum in Krakow’s collection;  MAGDALENA LASKOWSKA, „Domowe portrety”. Przyczynek do badań nad życiem i twórczością Henryka Siemiradzkiego (1843–1902) w oparciu o rysunki i szkicowniki artysty ze zbiorów Muzeum Narodowego  w Krakowie /  “Domestic portraits”. Contribution to research on the life and work of Henryk Siemiradzki (1843–1902) based on drawings and sketches by the artist from the collections of the National Museum in Krakow; ANNA MASŁOWSKA, Czy dziewiętnastowieczne fotografie są wiarygodnym źródłem do odczytywania  treści obrazów Henryka Siemiradzkiego? / Are nineteenth-century photographs a reliable source for reading the content of Henryk Siemiradzki’s paintings?; НАТАЛЬЯ МОЗОХИНА,  Открытые письма начала ХХ века с картин Генриха Семирадского / Natalya Mozokhina, Postcards from the beginning of the 20th century based  on Henryk Siemiradzki’s pictures; MONIKA PAŚ, Pamiątki po Henryku Siemiradzkim (1843–1902) w zbiorach Działu Rzemiosła Artystycznego, Kultury Materialnej i Militariów Muzeum Narodowego w Krakowie / Mementoes of Henryk Siemiradzki (1843–1902) in the collections  of applied art, Material culture and Militaria Department  of the National Museum in Krakow;  MARIA NITKA, KAMILLA TWARDOWSKA, Henryk Siemiradzki – malarz słowa /  Henryk Siemiradzki – the word painter.

 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2017 ISSN 2353-5709 (218 s.)

T. IV – Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи / Henryk Siemiradzki i academism, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH & KATARZYNA MALESZKO (eds); współpraca / сотрудничество / collaboration TATYANA L. KARPOVA

T. IV – Henryk Siemiradzki i akademizm / Генрих Семирадский и академизи / Henryk Siemiradzki i academism, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH & KATARZYNA MALESZKO (eds); współpraca / сотрудничество / collaboration TATYANA L. KARPOVA

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski, Od redakcji / От редакции / From the editor; SIEMIRADZKI: Jerzy Miziołek, „Dirke chrześcijańska”: i inne tematy „all’antica” w twórczości Henryka Siemiradzkiego. Uwagi i rozważania / The Christian Dirce and other early Christian subjects in the oeuvre of Henryk Siemiradzki; Aneta Biały, Paulina Adamczyk, Monachijski tygiel, włoskie przestrzenie - rok z życia Henryka Siemiradzkiego. Rysunki z pobytu w Monachium, pierwszej podróży do Włoch oraz szkice do obrazu „Jawnogrzesznica" w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie / The Munich Melted Pot and Italian Space – a year from Henryk Siemiradzki’s life. Drawings from the artist’s sojourn in Munich, first trip to Italy and preparatory sketches for the painting The Adulteress [Sinner] in the collection of the National Museum in Warsaw; Dariusz Pniewski, Jezus i kobiety Siemiradzkiego. Opinie krytyki o „Jawnogrzesznicy” / Siemiradzki’s Jesus and women. The critical reception of The Harlot; Павел Ю.Климов, Росписи Г. И. Семирадского в московском московском храме Христа Спасителя / Wall painting by Henryk Siemiradzki in the Cathedral of Christ the Savior in Moscow; Dominika Sarkowicz, Marzena Sieklucka, „Pochodnie Nerona” - nowe spojrzenie na dzieło Henryka Siemiradzkiego. Warsztat malarza akademika / Nero’s Torches - A new look at the work of Henryk Siemiradzki. The workshop of an academic  painter; Magdalena Kunińska, „Obraz to bezmyślny, czczy i pusty”: za co Marian Sokołowski krytykuje Henryka Siemiradzkiego / “This painting is pointless and vain”: why did professor Marian Sokołowski “hammer” Henryk Siemiradzki; Ольга Морозова, «Славянский цикл» Генриха Семирадского / The Slavic cycle by Henryk Siemiradzki; Marzena Królikowska-Dziubecka, Dzieje pewnej kompozycji. Plafon Henryka Siemiradzkiego w pałacu  Przebendowskich w Warszawie / A History of a Composition: Plafond by Henryk Siemiradzki in Przebendowski Palace in Warsaw; Paulina Adamczyk, Idylliczność akademizmu – wybrane obrazy i studia rysunkowe do „sielanek” i „idylli”  Henryka Siemiradzkiego ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / The idyllicness of academicism – selected paintings drawing studies for “idylls” of Henryk Siemiradzki from the collection of the National Museum in Warsaw; Katarzyna Anna Czajkowska, Wizja antycznej Grecji w obrazie Henryka Hektora Siemiradzkiego „Fryne na święcie Posejdona w Eleusis” / The vision of ancient Greece in Henryk Hektor Siemiradzki’s painting: Phryne at the Festival of Poseidon in Eleusis; Татьяна Л. Карпова, «Фрина» Генриха Семирадского  манифестация идеи Красоты в художественной атмосфере 1880-х годов / Phryne of Henryk Siemiradzki - demonstration of idea of Beauty in the art atmosphere of the 1880s years; Witold Dobrowolski, „Triumf Wenus” Henryka Siemiradzkiego / Henryk Siemiradzki’s Venus’ Triumph; Маргарита Б. Аксененко, Последний замысел Генриха Семирадского / The last scheme of Henryk Siemiradzki; Светлана Л. Капырина, Путь к картине. Фотография в творческом методе Г. И. Семирадского / The path to the picture. Photography in Henryk Siemiradzki’s creative method by; Нина К. Маркова, О графическом наследии Генриха Семирадского / On the graphic legacy of Henryk Siemiradzki; Agnieszka Bagińska, „Via Gaeta numero primo!” – pracownia Henryka Siemiradzkiego w Rzymie / Via Gaeta numero primo. The atelier of Henryk Siemiradzki in Rome; Lejła Chasjanowa, Henryk Siemiradzki w ocenie rosyjskiej  krytyki artystycznej  / Henryk Siemiradzki in an assessment of the Russian art criticism; Ewa Skotniczna, Twórczość Henryka Siemiradzkiego w świetle badań do dziejów rynku sztuki w Polsce / The work of Henryk Siemiradzki in the light of the history of the art market in Poland; AKADEMIZM: Magdalena Tarnowska, Zagraniczne stypendium Rafała Hadziewicza (1803–1886) w latach 1829 1832 w rysunkach ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie / Foreign scholarship of Rafał Hadziewicz (1803-1886) between 1829-1832 in drawings from the collections of the National Museum in Warsaw; Людмила Маркина, Художники Царства Польского на страницах  альбома П. И. Кривцова / The artists of the Kingdom of Poland on the pages of the P. I. Krivtsov’s album; Agnieszka Świętosławska, Pod skrzydłami Akademii. Wileńscy malarze w Petersburgu w okresie międzypowstaniowym / Under the wings of the Academy. Vilna painters in Saint Petersburg in the period between the Polish uprisings of 1830 and 1863; Эдварда Шмите, Юлиус Деринг: проездом в Познани / The work of Julius Döring; Елена Ю. Хлопина, С. К. Зарянко – эталон салонного искусства или чистый живописец? / S. K. Zarianko – a Salon Artist or a Painter “Par Exellence”?; Татьяна Л. Карпова, Феноменология моря в творчестве Айвазовского / Sea phenomenology in Aivazovsky work; Caroline Kaiser, Jan Matejko at the World Exposition 1873 Vienna; Maria Nitka, Polacy na Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Sztuk Pięknych w Rzymie w 1883 roku. „Scuola romana” po zjednoczeniu Włoch / Polish artists at the First International Fine Arts Exhibition in Rome in 1883. Remarks on what scuola romana was after Italian unification; Татьяна В. Юденкова, Образ Христа в творчестве И. Н. Крамского: от иконы к картине / The Image of Christ by Ivan Kramskoy: from an Icon to a Picture; Елена В. Нестерова, Позднеакадемическая живопись в России. Исторический жанр: тенденции, направления, имена / Late Academic Painting in Russia. Historical Genre: Trends, Directions, Names; Нина Казаринова, «Очарованные Римом». Русские итальянцы  художники А. А. и П. А. Сведомские / “Fascinated by Rome”. Pavel and Alexander Svedomsky, Russian artists in Italy; Marcin Goch, Recepcja „rzymskich” obrazów Wilhelma Kotarbińskiego na polskim rynku aukcyjnym / The reception of the „Italian” paintings by Wilhelm Kotarbiński at the Polish art market; Ирина Богословская, Малоизвестные страницы жизни и творчества С. Бакаловича  по материалам российской и польской прессы / Little-known pages from the life and work of Stefan Bakałowicz in view of materials in the Russian and Polish press; Maria A. Górenowicz, Akademickie prace Jana Ciąglińskiego (1858-1913) / Academical works of Jan Ciągliński (1858-1913); Dariusz Kacprzak, Malarstwo rosyjskie srebrnego wieku w zbiorach Muzeum Sztuki w Łodzi / Russian Painting of the Silver Age in the Collections of the Museum of Art in Lodz;

RECENZJE:

Maria Poprzęcka, Recenzja książki: Maria Nitka Twórczość malarzy polskich   w papieskim Rzymie w XIX wiewku /  Polish Painters in Papal Rome of the 19th century], Polski Instytut Studiów nad Sztuką  Świata & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2014;

 Lechosław LameńskI, Recenzja książki: Agnieszka Świętosławska  Obrazy codzienności. Polskie malarstwo rodzajowe pierwszej połowy XIX wieku [Images of everyday life. Polish genre paintings in the first half of the 19th century], Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata, & Wydawnictwo Tako, Warszawa–Toruń 2015

 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House, Warszawa – Toruń 2016; ISSN 2353-5709  (429 s.)

T. III – Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej1815–1990 / Польские и российские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815–1990, JERZY MALINOWSKI

T. III – Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej1815–1990 / Польские и российские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815–1990, JERZY MALINOWSKI

Spis treści /  Contents: Jerzy Malinowski Od redakcji / От редакции / From the editor; POLACY I ROSJANIE W RZYMIE / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В РИМЕ /  POLES AND RUSSIANS IN ROME: ТатьянаЛ.Карпова, Вдохновение Рима: жанр ≪античных идиллий≫ в творчестве Генриха Ипполитовича Семирадского / Inspiration of Rome: genre of “antique idylls” in Henryk Siemiradzki’s work; Maria Nitka, Rzymska recepcja twórczości Henryka Siemiradzkiego – rekonesans / The reception of the work of Henryk Siemieradzki in Rome – a reconnaissance; Marcin Goch, Między Rzymem a Kijowem. Artystyczna przyjaźń Wilhelma Kotarbińskiego oraz braci Aleksandra i Pawła Swiedomskich / Between Rome and Kiev. Artistic friendship between Wilhelm Kotarbiński and brothers Alexander and Pavel Svedomsky; Lejła Chasjanowa, Kolonie artystów rosyjskich i polskich w Rzymie podczas Wystawy Światowej 1873 roku w Wiedniu / Russian and Polish colonies of artists in Rome during the Vienna World Exhibition 1873; Krzysztof Stefański, „Włoska podroż” Hilarego Majewskiego / “Italian journey” of Hilary Majewski; Lechosław Lameński, Rzeźbiarze polscy w XIX-wiecznym Rzymie / Polish sculptors in Rome of the 19th century; Małgorzata Biernacka, Artyści polscy w Rzymie w latach 1900–1914 / Polish artists in Rome between 1900–1914; Waldemar Okoń, Petersburski „Kraj”, Polacy, Rosjanie i antyk / Petersburg “Kraj”, the Poles, the Russians and Antiquity; Михаил Г. Талалай, Русско-польские истории на Амальфитанском побережье / Polish-Russian stories at the Amalfi Coast  ; POLACY W ROSJI – ROSJANIE W POLSCE / ПОЛЯКИ В РОССИИ – РУССКИЕ В ПОЛЬШЕ / POLES IN RUSSIA – RUSSIANS IN POLAND: Екатерина М. Коляда, Роль польских зодчих второй половины XIX столетия в формировании художественного облика Санкт-Петербурга / The role of Polish architects of the second half of the 19th century in shaping the art of Saint Petersburg; Joanna Woch, La vie des steppes Kirghizes Bronisława Zaleskiego / La vie des steppes Kirghizes of Bronisław Zaleski; Валентина М. Белковская, Архитектор Петр Покрышкин и его исследования Люблинского тюремного костела / Architector Petr Pokryshkin and his researches in castle’s prison in Lublin; Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Z „okna Europy” nad Wisłę... Polscy kolekcjonerzy w Sankt Petersburgu / From the “window to Europe” to the Vistula... Polish art collectors in Saint Petersburg ; Юлия П. Шапченко, Фронтовые зарисовки Мстислава Валериановича Добужинского из Царства Польского и Галиции / The military sketches of the Kingdom of Poland and Galicia by Mstislav Dobuzhinsky ; Светлана С. Левошко, Польско- русский архитектор Казимир Сколимовский (1862–1923) на фоне эпохи / Polish-Russian architect Kazimir Skolimovsky (Kazimierz Skolimowski) against the background of the era (1862–1923); Нина П. Голенкевич, Самуил Канер (1888–1968). Наследие художника / Samuel Kaner (1888–1968). The heritage of the artist ; Iwona Luba, Ewa Paulina Wawer, Strzemiński i Witkacy. Długa historia krótkiego spotkanian / Strzemiński and Witkacy: A long story of a brief encounter; POLACY I ROSJANIE W PARYŻU / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ПАРИЖЕ / POLES AND RUSSIANS IN PARIS: Emilia Ziółkowska, Podróże naukowe polskich architektów do Europy Zachodniej w XIX wieku / Polish architects’ scientific travels in Western Europe in the 19th century ; Татьяна Э. Моженок- Нинэн, Русские художники на Лазурном Берегу в XIX веке / Russian painters and the French Riviera during the 19th century ; Jerzy Malinowski, U źródeł Polskiej awangardy. Przypomnienie Stanisława Stückgolda  / At the roots of Polish avant-garde. Recollection of Stanisław Stückgold; Екатерина А. Савинова, Творчество Альберта Николаевича Бенуа  в России и за рубежом / The work of Albert Benois in Russia and abroad ; Katarzyna Kulpińska, Polscy graficy w Paryżu lat 20. i 30. XX wieku – wielość koncepcji artystycznych, odmienność postaw życiowych / Polish graphic artists in the Paris of the 1920s and the 1930s – the multiplicity of artistic ideas and the diversity of outlooks on life ; Irina Obuchowa-Zielińska, Kariery polskich i rosyjskich artystów w Paryżu (od końca XIX wieku do II wojny światowej) w świetle wzajemnych kontaktów / Contacts of Polish and Russian artists in Paris (from the late 19th to the early 20th century) and their careers; Lila Dmochowska, Kazimierz Czechowski – przyjaciel Leopolda Zborowskiego, bolszewik, poeta i szermierz prawdy / Kazimierz Czechowski – a friend of Leopold Zborowski, a bolshevik, a poet and an advocate of truth ; Алла В. Кононова, Парижский цикл Бориса Григорьева Visages de Russie/ Faces of Russia – Boris Grigoriev’s parisian cycle; Ewa Ziembińska, Sara Lipska i Adrianna Gorska. Dwie drogi twórcze krzyżujące się w Paryżu: dom Barbary Harrison w Rambouillet / Sara Lipska and Adrianna Gorska. Two artistic routes crossing in Paris. House of Barbar Harrison in Rambouillet ; Grażyna Bobilewicz, Paryskie lalki autorskie Stefanii Łazarskiej (1887–1997) i Marii Wasiljewej (Marie Vassilieff ) (1884–1957) / Parisian dolls designed by Stefania Łazarska (1887–1997) and Maria Vasilyeva (Marie Vassilieff) (1884–1957) ; Вита Сусак, Воспоминания Алексея Грищенко как источник по истории Ecole de Paris/ The Memoirs of Alexis Gritchenko as the Source for the History of the School of Paris ; Jerzy Uścinowicz, Ikona i jej teologia „na emigracji”. Enklawa intelektualno-artystyczna L’Institut de Theologie Orthodoxe Saint-Serge w Paryżu / Icon and its theology on the emigration. The intellectual and artistic enclave of the L’institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge in Paris; POLACY I ROSJANIE W INNYCH ŚRODOWISKACH / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ / POLES AND RUSSIANS IN OTHER MILIEUX: Ewa Skotniczna, Inspiracje edukacją monachijską w twórczości Witolda Pruszkowskiego na przykładzie obrazów Świt i Zmierzch / Inspiration of the Munich education in the work of Witold Pruszkowski on the example of his images Dawn and Dusk ; Zofia Krasnopolska-Wesner, Rosyjscy artyści w Goetheanum (Margarita Sabasznikowa) / Russian artists in Goetheanum (Margarita Sabashnikova) ;Лилия И. Овчинникова, Выставки Казимира Зеленевского в Японии: к вопросу диалогизма искусства ХХ века / Exhibitions by Kazimir Zieleniewski (Kazimierz Zieleniewski) in Japan:on the dialogism of the art in the 20th century ; Антонина А. Шаханова, Дорогами русской эмиграции. Леонид Михайлович Браиловский (1867–1937)  / On the roads of the Russian emigration. Leonid M. Brailovsky (1867–1937) ; Светлана Ю. Фоменко, Русский архитектор - эмигрант Валерий   Владимирович Сташевский и задачи типового строительства Югославии в 1920-1930  годы  / Russian architect – emigrant Valery Vladimirovich Stashevsky and the task of the standard building in Yugoslavia in the 1920s – 1930s ; Галина П. Тулузакова, Николай Иванович Фешин и русские эмигранты в Нью-Йорке / Nicolai Fechin and Russian emigrants in New York ; Надежда А. Авдюшева Лекомт, ≪Журнал Восточной Европы≫ Алексея Мартынова –  очаг славянской культуры в Бельгии. 1935–1937 / Alexis de Martynoff’s “Revue de l’Europe Orientale” as the Nidus of Slavic Culture in Belgium. 1935–1937 ; POLACY I ROSJANIE NA POWOJENNEJ EMIGRACJI / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ / POLES AND RUSSIANS IN POST-WAR EXILE: Jan Wiktor Sienkiewicz, Cedr i orzeł. Plastycy polscy w Bejrucie 1942–1952 / Cedar and Eagle. Polish Artists in Beirut 1942–1952; Monika Szczygieł-Gajewska, Pamiętniki Feliksa Topolskiego / Memoir by Feliks Topolski; Irena Kossowska, „Aureolizm” Zdzisława Ruszkowskiego: Londyn, Wenecja, Loch Maree / The “Aureolism” of Zdzisław Ruszkowski: London, Venice, Loch Maree ; Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki (1910–1950) – sukces emigranta / Maciej Nowicki (1910–1950) – success of the emigrant; Joanna Stacewicz-Podlipska, Pokora i przekora. Teresy Roszkowskiej „nawiązywanie kontaktu ze sztuką zagranicą” / Humility and contrariness. Teresa Roszkowska’s “making contact with art abroad”; Magdalena Howorus-Czajka, Sploty życia i nici w twórczości Tamary Hans-Jaworskiej / Entanglement of threads and life in the work of Tamara Hans-Jaworska; Agata Soczyńska, Przesłanie wolności w życiu i sztuce Hilarego Krzysztofiaka / The message of freedom throughout life and art of Hilary Krzysztofiak ; Eleonora Jedlińska, Krzysztof Wodiczko: „artysta polityczny” w Nowym Jorku / Krzysztof Wodiczko: “The political artist” in New York ; Светлана М. Червонная, Крутые маршруты русских художников-эмигрантов, ушедших на Запад в конце Второй мировой войны / The difficult ways of the Russian artists emigrating from the USSR during the Second World War in Exile. Виктор В. Ванслов, О книге С. М. Червонной Из эмигрантской дали спасти Отчизну... Литовское искусство и литовские художники в эмиграции (1940–1990), Прогресс-Традиция, Москва 2013 (566 страниц с иллюстрациями) / About the book of Swetlana Czerwonnaja From the Far Exile to save the Motherland… The Lithuanian Art and the Lithuanian Artists in the Emigration (1940–1990), Progress–Traditsia, Moscow 2013 (566 pages with illustrations) .  

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2015; ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-62737-64-2  (437 s.) 

T. II – POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО ИИСТОРИЯ / POLAND – RUSSIA: ART AND HISTORY II: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku / Польское искусcтво, русское искуcство, JERZY MALI

T. II – POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО ИИСТОРИЯ / POLAND – RUSSIA: ART AND HISTORY II: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne XX-XXI wieku / Польское искусcтво, русское искуcство, JERZY MALI

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski,  Wstęp / От редакции/  Introduction; SZTUKA W BUDOWIE    NOWEGO SPOŁECZEŃSTWA / В ПОСТРОЕНИИ НОВОГО ОБЩЕСТВА / ART IN THE PROCESS OF BUILDING NEW SOCIETY: Елена Ю. Турчинская, Ян Ционглинский и русская авангардная живопись начала ХХ века / Y. F. Tsionglinsky (Jan Ciągliński) and the Russian Avant-garde painting; Георгий Г. Исаев, К истокам „восточного крыла русского авангарда”. О малоизвестной живописи А. А. Кокеля 1900-х гг./ To the sources of the “eastern wing of the Russian avant-garde”. About the A. A . Kokel’s 1900s little-known paintings; Małgorzata Geron, Obrazy wielopłaszczyznowe Tytusa Czyżewskiego i skulptomalarstwo Aleksandra Archipenki / Multi-plane paintings by Tytus Czyżewski and sculpto-painting of Alexander Archipenko; Вадим Л. Рабинович, Как изобразить перворечь / How can one render protolanguage?; Светлана М. Грачева, Казимир Малевич как художественный критик / Kazimir Malevich as an art-critic; Тамара Дж. Исмагулова, „Польские” сотрудники Российского института истории в Санкт-Петербурге-Ленинграде:Иван (Ян Тадеуш Богдан) Иванович Жарновский (1890 –1950) и  Казимир Северинович Малевич (1879–1935) (по неопубликованным материалам) / "Polish" Fellows of the Institute of Art History in St. Petersburg-Leningrad: Jan Tadeusz Bogdan Żarnowski (Ivan Ivanovich Zharnovskij) (1890–1950) and Kazimir Malevich (1879–1935) (on unpublished material); Татьяна М. Шумова, Казимир Малевич в исторических   обстоятельствах смены платформ и понятий. Искусство и психология; Kazimir Malevich. Specific of his life through the view of the psychology; Artur Kamczycki, Mistyczne narzędzia awangardy rosyjskiej. Przykład El Lissitzky’ego / The mystic tools of the Soviet avant-garde. The case of El Lissitzky; Janusz Zagrodzki,Władysław Strzemiński – obrazy słów / Władysław Strzemiński – picture words; Евгений С. Штейнер, Авангард и построение Нового Человека (утопии 1920–30-х годов) / Avant-garde and construction of the New Man: utopias of the 1920s-30s ; Галина С. Трифонова, Международный стиль Ар Деко и творчество Н. А. Русакова (1888–1941) /  International style Art Deco and the output of N. A. Rusakov (1888–1941); Ольга Л. Улемнова, Графический коллектив Всадник (к истории советской гравюры 1920-х годов) / Graphical group Rider (Vsadnik) (to the history of Soviet engraving of the 1920s); Рауза Р. Султанова, Роль и значение конструктивно- экспериментальной мастерской современного театра (КЭМСТ) в театральном искусстве Казани / The role and significance of constructive and experimental workshop of modern theatre (KЭMST); Tadeusz Barucki, Awangardowa architektura radziecka ze szczególnym uwzględnieniem twórczości Konstantina Melnikowa / Soviet avantgarde architecture and Konstantin Melnikov as one of its leading architects; Tomasz Śleboda, Twórczość Edgara Norwertha / The output of Edgar Norwerth; Игорь Любимцев, С. В. Домбровский и польские архитекторы на Урале / S. V. Dombrovsky and the Polish architects in the Urals; Joanna Kucharzewska,  Radzieccy i polscy architekci wobec „maszyny do mieszkania” / Soviet and Polish architects towards “a machine for living”; Евгения В. Конышева,  От проекта реконструкции Бреслау к проекту „Большой Москвы”: трансформация градостроительной концепции Эрнста Мая /  From the project of reconstruction of Breslau to the scheme of “Greater Moscow”: transformation of E. May’s town-planning concept; Piotr Juszkiewicz, Życie codzienne w mieście liniowym / Quotidian life in the linear city. SZTUKA I POLITYKA / ИСКУССТВО И ПОЛИТИКА / ART AND POLITICS: Александр В. Голубев, Образ Польши в советской карикатуре в 1922–1939 гг. (по материалам журнала „Крокодил”); The Image of Poland in the Soviet caricature of the interwar period (on “Crocodile” materials); Людмила А. Кривцова, „Чужие” в лаковой миниатюре Палеха 1920–1940-х годов: случай Польши / “The Others” in the palekh lacquer miniature of 1920–30 years: the case of Poland; Галина А. Загянская, Уникальное и типичное в творческой судьбе Владимира Фаворского (о модели поведения художника при тоталитарном режиме) / Beside adaptation and rebellion. Vladimir Favorsky. Choices of an artist in a totalitarian state; Katarzyna Kulpińska,  „Czarna kreska na białym tle” – drzeworyt radziecki w polskiej krytyce artystycznej lat 30. XX w. i jego oddziaływanie na grafikę polską / “Black line against white background” – Soviet woodcut in Polish art criticism of the 1930s and its influence of Polish graphic art;  Iwona Luba,  Paradoks sztuki oficjalnej. Polsko-rosyjsko-radziecki galimatias / The Paradox of the official Polish art: Polish-Russian/Soviet hotch potch ; Светлана М. Червонная,„Социалистический реализм” в художественной практике и теории (печальный отрицательный опыт России 1930–1980-х годов) / Socialist realism in the art and arts’ theory (the sorry, negative experience of the Russia 1930–1980);  Дмитрий С. Хмельницкий, Что такое „социалистический реализм” в архитектуре? / What is “Socialist Realism” in architecture?;  Игорь А. Казусь, Архитектурные конкурсы в СССР 1930-х годов и формирование стилевых направлений советского ар деко и неоклассики / Architectural competitions in the Soviet Union during the 1930s and the formation of Soviet Art Deco and neo-classical styles; Елизавета Г. Малиновская,  Репрессированные польские архитекторы Малиновская,  Репрессированные польские архитекторы в Казахстане / Repressive Polish architects in Kazakhstan;  Юрий Бирюлёв,  Знакомство Львова со сталинским соцреализмом скульптурные произведения октября 1939 – июня 1941/ Lviv’s acquaintance with the Stalin’s socialist realism: sculpture works during the period October 1939 – June 1941;  Aleksandra Sumorok, Socrealizm polski? Socrealizm w Polsce? Relacje architektury polskiej i radzieckiej w latach 1949–1956. Kilka uwag badawczych / Polish socialist realism or socialist realism in Poland? Relation between Polish and Russian architecture in the period of 1949–1956. Selected aspects;  Katarzyna Rogalska,  Konkursowe projekty architektoniczne i urbanistyczne Zygmunta Stępińskiego z lat 1947–1956.Moskwa – Berlin – Warszawa / Zygmunt Stępiński’s architectural and urban competition projects in the years 1947–1956. Moscow – Berlin – Warsaw. SZTUKA NA EMIGRACJI / ИСКУССТВО В ЭМИГРАЦИИ / ART IN EXILE: Андрей В. Толстой, К вопросу о судьбах Серебряного века в парижской эмиграции „первой волны” / On the question of the fate of the Silver Age in the Russian emigration of the “first wave” in Paris; Татьяна Л. Астраханцева,  Русские художественные школы в эмиграции. 1920–1930 годы / Russian artistic schools in emigration. 1920–1930's; Lila Dmochowska,  Z bliska zawsze widać lepiej niż z daleka – Leopold Zborowski i Chaim Soutine widziani oczami kronikarzy życia paryskiej bohemy / Up close, you can see better than ever from afar – Zborowski and Soutine chroniclers of life seen through the eyes bohemian Paris; Małgorzata Maria Grąbczewska,  Pierre Choumoff, polsko-rosyjski fotograf paryskiej bohemy / Pierre Choumoff – Polish-Russian photographer of Parisian Bohemia;  Светлана С. Левошко,  Архитектура Русского зарубежья в Европе и особенности этого явления в Польше / Architecture of the Russian abroad in Europe and peculiarities of this phenomenon in Poland; Irina Obuchowa-Zielińska,  Problemy badań sztuki na uchodźctwie: Polska na mapie rosyjskich badań nad emigracją / The problems in the study of art history: Poland on the map of Russian emigrants studying;  Татьяна М. Симонова,  Дмитрий Философов в эмиграции: Диалог  : Диалог культур и практика борьбы / Dmitry Filosofov in exile: dialogue of cultures and practices to combat;  Татьяна А. Лебедева, На перекрестке культур: Виктор Подгурский – художник и педагог / On the crossroads of cultures: Victor Podgursky – artist and art teacher; Лилия И. Овчинникова,  К истории сибирской полонии: Казимир Зеленевский  / From history of Siberian Polonia (Polish Diaspora): Kazimir Zelenevsky (Kazimierz Zieleniewski); Jan Wiktor Sienkiewicz, Wyprowadzeni z nieludzkiej ziemi. Artyści wokół Andersa / Marching out of Inhumane Land. Polish Artists around General Anders. SZTUKA MIĘDZY TOTALITARYZMEM A NOWĄ DUCHOWOŚCIĄ /  ИСКУССТВО МЕЖДУ ТОТАЛИТАРИЗМОМ И НОВОЙ ДУХОВНОСТЬЮ /  ART BETWEEN TOTA LITARIANISM AND THE NEW SPIRITUALITY: Алиса П. Богоявленская,  Неофициальное искусство России и Польши в 1950–1970 х годах: взаимное влияние    и исторические параллели / Russian and Polish art between 1950–1970: collective influence and historical parallels; Анна К. Флорковская,  Живописная секция московского Горкома графиков. Опыт художественного разномыслия позднесоветского времени / Pictorial section of Moscow graphic artists’ city committee. Experience of different artistic opinions in late Soviet age;  Irina Gavrash,  Ekspozycja polska na Międzynarodowej Wystawie Sztuki Krajów Socjalistycznych w byłym Maneżu w Moskwie w 1958/1959 / Polish exposition at the International Art Exhibition of Socialist Countries in former Moscow Manege in 1958/1959;  Karolina Zychowicz,  Nadia Leger za żelazną kurtyną – wystawa Fernanda Legera w Moskwie (1963) i Warszawie (1971) / Nadia Léger behind the iron curtain. The exhibitions of Fernand Léger in Moscow (1963) and Warsaw (1971);  Вера Л. Оссовская,  „Суровый стиль” в советской живописи 60- х годов (к вопросу о возникновении   термина) / „Severe style” in Soviet art of 60.; Ирина Г. Мамонова, Вера Костровицкая и живописный Реквием Соломона Гершова / Vera Kostrovitskaya and pictorial Requiem by Solomon Gershov;  Katarzyna Osińska,  Kantor – Meyerhold. Paralele /  Kantor – Meyerhold: Parallels; Lech Stangret,  W oparach traumy. Rosyjskie fascynacje w twórczości Marii Stangret i Tadeusza Kantora – artystów Galerii Foksal / Russians fascination with the works of Maria Stangret and Tadeusz Kantor – Foksal Gallery artists;  Waldemar Okoń,  Malewicz teraz / Malevich at present; Anna Markowska,  Pejzaż ometkowany. Marka i sygnatura artysty w przestrzeni sztuki Europy Wschodniej po roku 1989 / Branded landscape: an artist’s “brand” and signature in the public space of Eastern Europe after 1989; Владимир Б. Кошаев,  Онтология религиозного искусства в постсоветский период / Ontology of the post-Soviet religious art ; Татьяна В. Зуйкова,  Нижегородская епархиальная живопись  конца ХХ - конца ХХ века. Штрихи к истории. Возрождение иконописания / Painting of the Nizhny Novgorod Diocese of the end of the 20th century. Strokes to history;  Jerzy Uścinowicz,  Między Wschodem i Zachodem – ekumenizm w sztuce sakralnej pogranicza / Between East and West – ecumenism in the sacral art of the borderland.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2014; ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-62737-43-7  (544 s.) 

T. I – POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ / POLAND – RUSSIA: ART AND HISTORY I: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku / Польское искусcтво, русское, JERZY MALINOWS

T. I – POLSKA – ROSJA: SZTUKA I HISTORIA / ПОЛЬША – РОССИЯ: ИСКУССТВО И ИСТОРИЯ / POLAND – RUSSIA: ART AND HISTORY I: Sztuka polska, sztuka rosyjska i polsko-rosyjskie kontakty artystyczne do początku XX wieku / Польское искусcтво, русское, JERZY MALINOWS

Spis treści / Contents: Jerzy Malinowski,  Wstęp / Introduction; Инесса И. Свирида / Inessa Svirida, Русско-польские художественные отношения в восточно и западноевропейском контексте или Польша как художественный посредник XI–XIX вв. / Russian ­– Polish art relations in the  Eastern and Western European cultural context or Poland as an artistic mediator. SZTUKA OD XII DO KOŃCA XVII WIEKU / ИСКУССТВО С XII ДО КОНЦА XVII ВЕКА / ART BY MID-XVIII CENTURY: Владимир В. Седов /  Vladimir V. Sedov, Синтез романских и древнерусских форм в храмах Ростово-Суздальской  земли середины XII века / The synthesis of Romanesque and ancient Russian form in the architecture of Rostov-Suzdal Rus in the middle of XII century; Robert Kunkel, Drzwi z brązu w Nowogrodzie Wielkim – płockie czy magdeburskie / Bronze gates in Veliky Novgorod – Płock or Magdeburg; Magdalena Kunińska, „Żyjąc na pograniczu cywilizacyi zachodniej łacińskiej i wschodniej greckiej idącej do nas przez Ruś i Rosyę z Bizancyum”: orientalizm w badaniach nad wspólnym dziedzictwem. Kilka uwag o stosunku Mariana Sokołowskiego do sztuki bizantyńskiej i ruskiej / Living “on the borderline of western Latin civilisation and eastern Greek one, which came to us from Byzantium through Kievan Rus and Russia”: Orientalism in the research of the shared heritage: some remarks concerning Marian Sokołowski’s attitude toward Byzantine and Ruthenian art; Ирина В. Злотникова / Irina V. Zlotnikova, Иконография Ченстоховской иконы Божией Матери в русской иконописи Нового времени / The iconography of the Our Lady of Częstochowa in Russian icon painting Modern Times; Алла А. Павленко/  Alla A. Pavlenko, Царский изограф  поляк Иван Рефусицкий / Pole Ivan Refusitsky - Tsar’s Isograph (Icon-Painter). SZTUKA  XVIII / ИСКУССТВО XVIII / ART OF THE XVIII CENTURY: Георгий К. Смирнов / Georgi K. Smirnov, Проекты Пьетро-Антонио Трезини для соборов в Оренбурге и Ставрополе (1747). К вопросу о типологии центрических церквей в русской и европейской архитектуре  барокко / The unknown project of Pietro-Antonio Trezzini: Towards typology of centraly planned  churches in Russian and European Baroque architecture; Елена А. Анисимова, Pоксана B. Реброва /  Yelena A. Anisimova,  Roxana V. Rebrova, Персонализация вещей польских королей. Искусствоведческий и гербоведческий анализ/ Personalization of the belongings of Polish kings from the viewpoint of art history and heraldry; Елена В. Яхненко / Yelena V. Yakhnenko, Польский фарфор в собрании Государственного музея керамики и „Усадьба Кусково XVIII века” / Polish porcelain collection from Тhe State Museum of Сeramics and "Тhe 18th century Kuskovo Estate Museum”. PARKI I REZYDENCJE / ПАРКИ И РЕЗИДЕНЦИИ / PARKS AND RESIDENCES: Юлия П.  Шапченко / Yulia P. Shapchenko, Граф А.К. Разумовский – государственный деятель и помещик (1748—1822) / Count Alexey Razumovsky as a statesman and landlord (1748—1822); Wioletta Brzezińska-Marjanowska, Od ogrodu włoskiego do parku krajobrazowego. Przemiany w kompozycji oraz aranżacji ogrodów i parków  na Wołyniu w XVIII i XIX w. / From the Italian garden to the landscape park. Changes in the composition and arrangement of gardens and parks in the Volhynia region in the XVIII and XIX centuries; Екатерина М. Коляда, Mетаморфозы паркового пространства эпохи романтизма. К  вопросу формирования садов и парков Kрыма / Metamorphoses of the park space of the romantic era. The question of the formation of gardens and parks of Crimea; SZTUKA A SYMBOLIKA WŁADZY / ИСКУССТВО И СИМВОЛИКА ВЛАСТИ / ART AND THE SYMBOLICS OF POWER: Екатерина М. Болтунова / Yekaterina М. Boltunova, Варшава и Санкт-Петербург в церемониальном пространстве друг друга (конец XVIII – первая треть XIX вв.) / Warsaw and St. Petersburg: creation of Russian and Polish ceremonial space in late XVIII – early XIX centuries; Наталья  Ю. Бахарева / Natalya J. Bakhareva, Польские художники в Санкт-Петербурге в конце XVIII века / Polish artists in Saint Petersburg at the end of XVIII century; Mikołaj Getka-Kenig, Rosyjski car królem Polski – problemy reprezentacji malarskiej 1815-1830 / A Russian Tsar as a King of Poland – Problems of pictorial representation 1815-1830; Emilia Ziółkowska, Wiernie i szczerze służyć Jego Cesarskiej Mości Najjaśniejszemu Mikołajowi I”. O kulisach pracy budowniczego rządowego Andrzeja Gołońskiego / To serve faithfully and loyally His Imperial Highness Nicholas I”: the life and work of Governmental Architect Andrzej Gołoński; Dominik Ziarkowski, Inwentaryzacja zabytków Królestwa Polskiego a system ochrony dziedzictwa kulturowego w Rosji w pierwszej połowie XIX wieku / Inventorying historic monuments in the Kingdom of Poland and the system of preserving cultural heritage in Russia in the first half of the XIX century; SZTUKA SAKRALNA / САКРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО / SACRAL ART: Наталья Ф. Боровская / Natalya F. Borovskaya, Католические храмы России XVIII – начала ХХ вв. – особенности архитектурного стиля /  Catholic churches  of Russia XVIII – beginning of the  XX century – features of the architectural style; Анастасия Б. Дмитриева / Anastasia B. Dmitrieva, Особенности неоготики католических храмов России, вторая половина XIX – начало ХХ века / Features of neo-Gothic catholic churches in Russia (the second half of the XIX – beginning of the XX century); Маргарита Г. Плиева /  Margarita G. Plieva, Проблемы возрождения храмового зодчества на примере Римско – католической  католической приходской церкви Святого Антуана Падуанского во  Владикавказе / The problem  of  temple architecture restoration based on the  example of Roman-Catholic  St. Anthony  of Padua church in  Vladikavkaz; Александр В. Берташ / Alexander  V. Bertash, Церковное строительство в Польше и на Северо-западе России в сер.- конце XIX в. /  Russian church architecture in the Kingdom of Poland and the northwestern outskirts of Imperial Russia  in the second half of the XIX century; Paweł Dettloff, Rosyjska architektura sakralna (cerkiewna) na ziemiach polskich w odbiorze społecznym i kontekście ochrony dziedzictwa w XIX i XX w. /  Russian sacral architecture (Orthodox) on Polish territory in the public reception  and in the context of the heritage protection in the XIX and XX centuries; ARCHITEKTURA XIX I POCZĄTKU XX WIEKU / АРХИТЕКТУРА XIXI И НАЧАЛА XX ВЕКА / THE ARCHITECTURE OF THE XIX AND THE BEGINNING OF THE XX CENTURY: Łukasz M. Sadowski, Piotrków Trybunalski. Miasto królewskie i miasto gubernialne /  Piotrków Trybunalski. The Polish Royal Town – The Russian “Gubernyal” Town; Krzysztof Stefański, Sankt-Petersburg - Łódź - Moskwa. O wzajemnych relacjach architektonicznych na przełomie XIX i XX wieku / Sankt-Petersburg - Łódź - Moscow. About architectonical relations at the turn of the XX century; Małgorzata Omilanowska & Hubert Bilewicz, Architektura, polityka, tożsamość. Z badań nad karierami polskich wychowanków rosyjskich uczelni architektonicznych w XIX i na początku  XX wieku (casus Józefa Padlewskiego) / Architecture, politics, identity. From the study on careers of Polish alumni of Russian architectonical schools in XIX and beginning of XX century (casus of Józef Padlewski); MALARSTWO  XIX WIEKU / ЖИВОПИСЬ XIX  ВЕКА / PAINTING OF THE XIX CENTURY: Maria Nitka, Rosyjscy i polscy malarze w Rzymie lat 20. XIX wieku – wspólne narodziny malarstwa akademickiego / Russian and Polish painters in Rome in the 1820s and at the beginning of the 1830s – the common birth of the XIX  century academic art; Татьяна Э. Моженок-Нинэн / Tatiana Mojenok- Ninin, Общество взаимноговспомоществования русских художноков в Париже.Русская артистическая колония во Франции во второй половине XIX-го века /  The ‘Russian artists in Paris mutual aid and charity association’. The Russian artistic colony in France during the second half of the XIX century; Joanna Woch,  Podróże i ekspedycje naukowe polskich artystów po Sybirze w I połowie XIX wieku (Jan Damel, Leopold Niemirowski, Bronisław Zaleski) / Travels and scientific expeditions of Polish artists all over Siberia in the first half of the XIX  century (Jan Damel, Leopold Niemirowski, Bronisław Zaleski); Leyla Khasyanova, Henryk Siemiradzki i Ilja Riepin – dwie drogi w sztuce / Henryk Siemiradzki  and Ilya Repin:  two ways in art; Татьяна Л. Карпова / Tatyana L. Karpova, Картина Генриха Семирадского „Факелы Нерона” в зеркале русской и польской критики / Henryk  Siemiradzki's picture “Nero's Torches” in a mirror of Russian and Polish criticism; Алла Кононова / „Фрина  на празднике  Посейдона в Элевзине” Генриха Семирадского / Henryk  Siemiradzki "Phryne at the festival of Poseidon at Eleusis"; Marcin Goch, Inspiracje biblijne w  twórczości Wilhelma Kotarbińskiego / Biblical inspiration in the works of Wilhelm Kotarbiński; Елена В. Васильева / Elena V. Vasilieva, Stanisław Sienniski (1834-1897), Warsaw collector and honor correspondent of the Moscow Public and Rumyantsev Museum; MALARSTWO OKOŁO 1900 ROKU / ЖИВОПИСЬ ОКОЛО 1900 ГОДА / PAINTING CIRCA 1900: Николай А. Хренов / Nikolay A. Khrenov, Культурологический смысл символизма как художественного направления рубежа ХIХ-ХХ веков / The culturological idea of symbolism as an artist movement at the turn of the XIX-XX  centuries; Jerzy Malinowski, O genezie symbolizmu w sztuce polskiej i  jego rosyjskich odniesieniach / The origins of symbolism in Polish art and its Russian references; Оксана В. Турбаевская / Oxana V. Turbayevskaya, Шедевры польского символизма. Попытка интерпретации / Masterpieces of Polish symbolism: attempt of interpretation; Zofia Krasnopolska-Wesner, Rosyjski Eros. Miłość, ciało i seks w malarstwie Srebrnego Wieku / Russian Eros. Love, body and sex in the Silver Age paintings; Елена А.  Ржевская / Elena A. Rjevskaya, Чувственная лирика в академическом искусстве второй половины ХIХ-начала ХХ века (На примере творчества С. Хлебовского, Г. Семирадского, В. Котарбинского, С. Бакаловича) / Sensual lyricism in the art of the second half of the XIX – early XX century (for example of  Stanisław Chlebowski, Henryk Siemiradzki, Wilhelm Kotarbiński, Stefan Bakałowicz paintings); Izabela Malej, Opętani smutkiem. Malarstwo Michaiła Wrubla i Jacka Malczewskiego pod znakiem melancholii / Possessed by sadness. The paintings of Mikhail Vrubel and Jacek Malczewski  marked by Melancholy; Лариса Р. Золотарева / Larissa R. Zolotareva, Художественные взаимосвязи в поэтике символизма: М.Врубель – А.Блок / Art interconnections in poetry of symbolism: M. Vrubel – A. Blok; Katarzyna Maleszko, Szyszkin-Ruszczyc-Thompson: trzy drogi jeden świat. Rzecz o jedności w różnorodności / Shishkin – Ruszczyc – Thompson: three ways one world. About unity in variety; Anna Walkowiak, Akseli Gallen Kallela – między Rosja a Europą/ The works of Aksel Gallen-Kalleli – between Russia and Europe.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2013;   ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-62737-44-4  (370 s.)