Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

Tom / Vol. III, 2015, Polscy i rosyjscy artyści i architekci w koloniach artystycznych zagranicą i na emigracji politycznej1815–1990 / Польские и российские художники и архитекторы в художественных колониях за границей и в политической эмиграции 1815–1990 Polish and Russian artists and architects in the art colonies abroad and in political exile 1815–1990, red. /eds. Jerzy Malinowski, Irina Gavrash & Dominik Ziarkowski

Spis treści /  Contents: Jerzy Malinowski Od redakcji / От редакции / From the editor; POLACY I ROSJANIE W RZYMIE / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В РИМЕ /  POLES AND RUSSIANS IN ROME: Татьяна Л. Карпова, Вдохновение Рима: жанр античных идиллий в творчестве Генриха Ипполитовича Семирадского / Inspiration of Rome: genre of “antique idylls” in Henryk Siemiradzki’s work; Maria Nitka, Rzymska recepcja twórczości Henryka Siemiradzkiego – rekonesans / The reception of the work of Henryk Siemieradzki in Rome – a reconnaissance; Marcin Goch, Między Rzymem a Kijowem. Artystyczna przyjaźń Wilhelma Kotarbińskiego oraz braci Aleksandra i Pawła Swiedomskich / Between Rome and Kiev. Artistic friendship between Wilhelm Kotarbiński and brothers Alexander and Pavel Svedomsky; Lejła Chasjanowa, Kolonie artystów rosyjskich i polskich w Rzymie podczas Wystawy Światowej 1873 roku w Wiedniu / Russian and Polish colonies of artists in Rome during the Vienna World Exhibition 1873; Krzysztof Stefański, „Włoska podroż” Hilarego Majewskiego / “Italian journey” of Hilary Majewski; Lechosław Lameński, Rzeźbiarze polscy w XIX-wiecznym Rzymie / Polish sculptors in Rome of the 19th century; Małgorzata Biernacka, Artyści polscy w Rzymie w latach 1900–1914 / Polish artists in Rome between 1900–1914; Waldemar Okoń, Petersburski „Kraj”, Polacy, Rosjanie i antyk / Petersburg “Kraj”, the Poles, the Russians and Antiquity; Михаил Г. Талалай, Русско-польские истории на Амальфитанском побережье / Polish-Russian stories at the Amalfi Coast  ; POLACY W ROSJI – ROSJANIE W POLSCE / ПОЛЯКИ В РОССИИ – РУССКИЕ В ПОЛЬШЕ / POLES IN RUSSIA – RUSSIANS IN POLAND: Екатерина М. Коляда, Роль польских зодчих второй половины XIX столетия в формировании художественного облика Санкт-Петербурга / The role of Polish architects of the second half of the 19th century in shaping the art of Saint Petersburg; Joanna Woch, La vie des steppes Kirghizes Bronisława Zaleskiego / La vie des steppes Kirghizes of Bronisław Zaleski; Валентина М. Белковская, Архитектор Петр Покрышкин и его исследования Люблинского тюремного костела / Architector Petr Pokryshkin and his researches in castle’s prison in Lublin; Agnieszka Kluczewska-Wójcik, Z „okna Europy” nad Wisłę... Polscy kolekcjonerzy w Sankt Petersburgu / From the “window to Europe” to the Vistula... Polish art collectors in Saint Petersburg ; Юлия П. Шапченко, Фронтовые зарисовки Мстислава Валериановича Добужинского из Царства Польского и Галиции / The military sketches of the Kingdom of Poland and Galicia by Mstislav Dobuzhinsky ; Светлана С. Левошко, Польско-русский архитектор Казимир Сколимовский (1862–1923) на фоне эпохи / Polish-Russian architect Kazimir Skolimovsky (Kazimierz Skolimowski) against the background of the era (1862–1923); Нина П. Голенкевич, Самуил Канер (1888–1968). Наследие художника / Samuel Kaner (1888–1968). The heritage of the artist ; Iwona Luba, Ewa Paulina Wawer, Strzemiński i Witkacy. Długa historia krótkiego spotkanian / Strzemiński and Witkacy: A long story of a brief encounter; POLACY I ROSJANIE W PARYŻU / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ПАРИЖЕ / POLES AND RUSSIANS IN PARIS: Emilia Ziółkowska, Podróże naukowe polskich architektów do Europy Zachodniej w XIX wieku / Polish architects’ scientific travels in Western Europe in the 19th century ; Татьяна Э. Моженок-Нинэн, Русские художники на Лазурном Берегу в XIX веке / Russian painters and the French Riviera during the 19th century ; Jerzy Malinowski, U źródeł Polskiej awangardy. Przypomnienie Stanisława Stückgolda  / At the roots of Polish avant-garde. Recollection of Stanisław Stückgold; Екатерина А. Савинова, Творчество Альберта Николаевича Бенуа в России и за рубежом / The work of Albert Benois in Russia and abroad ; Katarzyna Kulpińska, Polscy graficy w Paryżu lat 20. i 30. XX wieku – wielość koncepcji artystycznych, odmienność postaw życiowych / Polish graphic artists in the Paris of the 1920s and the 1930s – the multiplicity of artistic ideas and the diversity of outlooks on life ; Irina Obuchowa-Zielińska, Kariery polskich i rosyjskich artystów w Paryżu (od końca XIX wieku do II wojny światowej) w świetle wzajemnych kontaktów / Contacts of Polish and Russian artists in Paris (from the late 19th to the early 20th century) and their careers; Lila Dmochowska, Kazimierz Czechowski – przyjaciel Leopolda Zborowskiego, bolszewik, poeta i szermierz prawdy / Kazimierz Czechowski – a friend of Leopold Zborowski, a bolshevik, a poet and an advocate of truth ; Алла В. Кононова, Парижский цикл Бориса Григорьева Visages de Russie/ Faces of Russia Boris Grigoriev’s parisian cycle; Ewa Ziembińska, Sara Lipska i Adrianna Gorska. Dwie drogi twórcze krzyżujące się w Paryżu: dom Barbary Harrison w Rambouillet / Sara Lipska and Adrianna Gorska. Two artistic routes crossing in Paris. House of Barbar Harrison in Rambouillet ; Grażyna Bobilewicz, Paryskie lalki autorskie Stefanii Łazarskiej (1887–1997) i Marii Wasiljewej (Marie Vassilieff ) (1884–1957) / Parisian dolls designed by Stefania Łazarska (1887–1997) and Maria Vasilyeva (Marie Vassilieff) (1884–1957) ; Вита Сусак, Воспоминания Алексея Грищенко как источник по истории Ecole de Paris/ The Memoirs of Alexis Gritchenko as the Source for the History of the School of Paris ; Jerzy Uścinowicz, Ikona i jej teologia „na emigracji”. Enklawa intelektualno-artystyczna L’Institut de Theologie Orthodoxe Saint-Serge w Paryżu / Icon and its theology on the emigration. The intellectual and artistic enclave of the L’institut de Théologie Orthodoxe Saint-Serge in Paris; POLACY I ROSJANIE W INNYCH ŚRODOWISKACH / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ДРУГИХ СТРАНАХ / POLES AND RUSSIANS IN OTHER MILIEUX: Ewa Skotniczna, Inspiracje edukacją monachijską w twórczości Witolda Pruszkowskiego na przykładzie obrazów Świt i Zmierzch / Inspiration of the Munich education in the work of Witold Pruszkowski on the example of his images Dawn and Dusk ; Zofia Krasnopolska-Wesner, Rosyjscy artyści w Goetheanum (Margarita Sabasznikowa) / Russian artists in Goetheanum (Margarita Sabashnikova) ;Лилия И. Овчинникова, Выставки Казимира Зеленевского в Японии: к вопросу диалогизма искусства ХХ века / Exhibitions by Kazimir Zieleniewski (Kazimierz Zieleniewski) in Japan:on the dialogism of the art in the 20th century ;Антонина А. Шаханова, Дорогами русской эмиграции. Леонид Михайлович Браиловский (1867–1937)  / On the roads of the Russian emigration. Leonid M. Brailovsky (1867–1937) ; Светлана Ю. Фоменко, Русский архитектор-эмигрант Валерий Владимирович Сташевский и задачи типового строительства Югославии в 1920–1930 годы / Russian architect – emigrant Valery Vladimirovich Stashevsky and the task of the standard building in Yugoslavia in the 1920s – 1930s ; Галина П. Тулузакова, Николай Иванович Фешин и русские эмигранты в Нью-Йорке / Nicolai Fechin and Russian emigrants in New York ; Надежда А. Авдюшева Лекомт, Журнал Восточной Европы Алексея Мартыноваочаг славянской культуры в Бельгии. 1935–1937 / Alexis de Martynoff’s “Revue de l’Europe Orientale” as the Nidus of Slavic Culture in Belgium. 1935–1937 ; POLACY I ROSJANIE NA POWOJENNEJ EMIGRACJI / ПОЛЯКИ И РУССКИЕ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ЭМИГРАЦИИ / POLES AND RUSSIANS IN POST-WAR EXILE: Jan Wiktor Sienkiewicz, Cedr i orzeł. Plastycy polscy w Bejrucie 1942–1952 / Cedar and Eagle. Polish Artists in Beirut 1942–1952; Monika Szczygieł-Gajewska, Pamiętniki Feliksa Topolskiego / Memoir by Feliks Topolski; Irena Kossowska, „Aureolizm” Zdzisława Ruszkowskiego: Londyn, Wenecja, Loch Maree / The “Aureolism” of Zdzisław Ruszkowski: London, Venice, Loch Maree ; Tadeusz Barucki, Maciej Nowicki (1910–1950) – sukces emigranta / Maciej Nowicki (1910–1950) – success of the emigrant; Joanna Stacewicz-Podlipska, Pokora i przekora. Teresy Roszkowskiej „nawiązywanie kontaktu ze sztuką zagranicą” / Humility and contrariness. Teresa Roszkowska’s “making contact with art abroad”; Magdalena Howorus-Czajka, Sploty życia i nici w twórczości Tamary Hans-Jaworskiej / Entanglement of threads and life in the work of Tamara Hans-Jaworska; Agata Soczyńska, Przesłanie wolności w życiu i sztuce Hilarego Krzysztofiaka / The message of freedom throughout life and art of Hilary Krzysztofiak ; Eleonora Jedlińska, Krzysztof Wodiczko: „artysta polityczny” w Nowym Jorku / Krzysztof Wodiczko: “The political artist” in New York ; Светлана М. Червонная, Крутые маршруты русских художников-эмигрантов, ушедших на Запад в конце Второй мировой войны / The difficult ways of the Russian artists emigrating from the USSR during the Second World War in Exile .

 * * *

Виктор В. Ванслов, О книге С. М. Червонной Из эмигрантской дали спасти Отчизну... Литовское искусство и литовские художники в эмиграции (1940–1990), Прогресс-Традиция, Москва 2013 (566 страниц с иллюстрациями) / About the book of Swetlana Czerwonnaja From the Far Exile to save the MotherlandThe Lithuanian Art and the Lithuanian Artists in the Emigration (1940–1990), Progress–Traditsia, Moscow 2013 (566 pages with illustrations) . 

 

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata / Polish Institute of World Art Studies & Wydawnictwo Tako / Tako Publishing House,  Warszawa – Toruń 2015; ISSN 2353-5709 ISBN 978-83-62737-64-2  (437 s.)