Polska wersja English version

NUMER AKTUALNY

Tom / Vol. VI, Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / Польские и российские архитекторы в XIХ и XX  веках / Polish and Russian architects in 19th and 20th century, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH, AGNIESZKA POSPISZIL & SVETLANA LEVOSHKO (red.

Tom / Vol. VI, Polscy i rosyjscy architekci w XIX i XX wieku / Польские и российские архитекторы в XIХ и XX веках / Polish and Russian architects in 19th and 20th century, JERZY MALINOWSKI, IRINA GAVRASH, AGNIESZKA POSPISZIL & SVETLANA LEVOSHKO (red.

Spis treści / Contents: JERZY MALINOWSKI, Od redakcji / От редакции / From the editor; ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Усадьбы рода Браницких на территории Российской империи (Александрия в Белой Церкви и Алупка в Крыму) / Country estates of the Branicki family on the territory of the Russian Empire (Alexandria in Belaya Tserkov and Alupka in the Crimea); EMILIA ZIÓŁKOWSKA Projekty cerkwi Konstantina Thona dla Królestwa Polskiego /Konstantin Thon’s Orthodox church projects for the Kingdom of Poland; АЛЕКСАНДР БЕРТАШ, Архитектор М.Т. Преображенский и его наследие в странах Балтии и Восточной Европы / M. T. Preobrazhensky, an architect and his heritage in the Baltic States and Eastern Europe;  ЕКАТЕРИНА КОЛЯДА, Горный инженер Геннадий Романовский и его роль в развитии городской и усадебной застройки в Крыму / Gennady Romanovsky, a mining engeneer and his role in the development of the towns and country estates in the Crimea; МИХАИЛ БАЗИЛЕВИЧ, Творческое наследие польско-русских архитекторов на российском Дальнем Востоке на рубеже XIX – XX вв. / Creative heritage of the Polish-Russian architects in the Russian Far East at the turn of the 19th and 20th centuries; AGNIESZKA JANUSZKIEWICZ, O nietypowej architekturze świątyni typowej. Realizacje projektu  prawosławnej cerkwi wojskowej architekta Michaiła Prozorowa i ich przekształcenia po 1915 roku / About atypical architecture of a typical church. The realised projects of Mikhail Prozorov’s Orthodox Army Church and their transformation after 1915; KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Absolwenci Politechniki Ryskiej w architekturze Łodzi na przełomie XIX i XX wieku / Graduates of the Riga Polytechnical Institute in the architecture of Łódź at the turn of the19th and 20th centuries; JADWIGA ROGUSKA, Petersburskie wątki w warszawskiej twórczości architektonicznej Mariana Lalewicza / Petersburgian motives in the Warsaw architectural oeuvre of Marian Lalewicz; СВЕТЛАНА ЧЕРВОННАЯ, Стефан Кричинский (1874–1923): его вклад в архитектуру Петербурга и других городов России начала ХХ века / Stefan Kryczyński (1874–1923): his contribution to the architecture of St. Petersburg and other early 20th-century Russian cites; ЛЮБОВЬ ЖВАНКО, Архитекторы польского происхождения в Харькове: биографические и творческие пунктиры (вторая половина ХІХ – начало ХХ в.) / Architects of Polish extraction in Kharkiv: the outline of biographies and artistic works; JERZY UŚCINOWICZ, Molenna i jej ikonostas – teologiczno-estetyczne aspekty transformacji / Molennaya and its iconostasis – the theological-aesthetic aspects of transformation; ИРИНА БЕЛИНЦЕВА, Архитектура католических храмов Калининградской области (бывшая северо-восточная часть Восточной Пруссии) XIX-XX вв.: история и современность /Architecture of the 19th-20th-century Catholic churches in the Kaliningrad oblast‘ (a former North-Eastern part of East Prussia); JERZY UŚCINOWICZ, Nowa rotunda w Grodnie – w odnowie tradycji kultu i kultury / New rotonda in Grodno – in the renewal of the tradition of worship and of the culture; ИРИНА О. БЕМБЕЛЬ, Архитектура Марека Будзинского в контексте постмодернизма /Marek Budzyński’s architecture in the post-modernist context.

Recenzje / Рецензии / Reviews: KRZYSZTOF STEFAŃSKI, Recenzja książki Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018) / A review of the book by Tomasz Śleboda Edgar Aleksander Norwerth 1884-1950. Architekt i teoretyk architektury (Warszawa 2018); TOMASZ ŚLEBODA, Recenzja książki Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017) /  A review of the book by Илья Печёнкин, Ольга Шурыгина Архитектор Иван Жолтовский. Эпизоды из ненаписанной биографии (Москва 2017).

Miscelanea: WALDEMAR DELUGA, Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art w piętnastolecie publikacji /Series Byzantina. Studies on Byzantine and Post-Byzantine Art. On the occassion of the 15th anniversary of the first publication.

Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata  &   Wydawnictwo Tako, Warszawa-Toruń 2018, ISSN 2353-5709