Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

Sztuka Europy Wschodniej / The Art of Eastern Europe -   rocznik założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Środkowo-Wschodniej i Wschodniej Europy, przede wszystkim od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i sympozjów, a także studia problemowe poświęcone istotnym zagadnieniom sztuki regionu i jego kontaktów z innymi kulturowymi kręgami. Artykuły publikowane są obecnie po polsku lub angielsku.

 

REDAKCJA

Prof. dr. hab. Jerzy Malinowski (PISnSŚ) – editor-in-chief,

 

KOMITET   NAUKOWY

 

Prof. dr hab. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław)

Prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska (Uniwersytet Gdański / University of Gdansk – przewodnicząca / chairwoman

Prof. dr hab. Krzysztof Stefański (Uniwersytet   Łódzki / University of Lodz)

Prof. dr. hab.  arch.  Jerzy Uścinowicz (Politechnika Białostocka / Białystok Technical University; PISnSŚ).

 

 

Etyka wydawnicza 

 

Czasopismo „Sztuka Europy Wschodniej / The Art of Eastern Europe” działa w zgodzie z Kodeksem Postępowania Komitetu ds. Etyki Wydawniczej (Committee on Publication Ethics – COPE). Wszystkie osoby zaangażowane w proces wydawniczy (redakcja, autorzy, recenzenci oraz wydawca) są zobowiązani do zapoznania się ze standardami zachowań etycznych, stosowanymi przy powstawaniu rocznika wydawanego przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie i wydawnictwo „Tako” w Toruniu.

 

 

Redakcja 

 

1) Za decyzje dotyczące przyjęcia bądź odrzucenia przesłanych do czasopisma artykułów odpowiedzialny jest redaktor naczelny oraz członkowie komitetu naukowego rocznika. Przy podejmowaniu tych decyzji redaktor i członkowie komitetu naukowego mogą kierować się wewnętrzną polityką rocznika, jak również wymogami prawnymi, regulującymi sprawy zniesławienia, naruszania praw autorskich i plagiatu. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących publikacji redaktor naczelny może konsultować się z innymi członkami redakcji i recenzentami. Redaktor obowiązany jest zachować normy przyjęte w publikacjach akademickich, wykluczać praktyki niezgodne z normami etycznymi i intelektualnymi oraz zawsze być gotowy do publikowania poprawek, wyjaśnień, anulowań i przeprosin, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

2) Redaktor powinien oceniać nadesłane artykuły wyłącznie pod kątem zawartości merytorycznej, bez względu na rasę, płeć, orientację seksualną, przekonania religijne, pochodzenie etniczne, obywatelstwo lub upodobania polityczne autora (-ów). Redaktor nie ujawnia żadnych informacji o rozpatrywanym artykule nikomu, poza autorem (-ami), recenzentami lub potencjalnymi recenzentami, a w określonych przypadkach również innymi członkami redakcji lub komitetu redakcyjnego.

 

3) Ani redaktor naczelny ani żaden inny członek redakcji nie może ujawniać informacji o nadesłanej pracy nikomu, poza autorem (-ami), recenzentami, potencjalnymi recenzentami, innymi konsultantami redakcyjnymi (np. tłumaczami lub korektorami językowymi) oraz wydawcami rocznika.

 

4) Redaktorzy powinni dążyć do zapewnienia autorom sprawiedliwej i merytorycznej recenzji. Przed rozpoczęciem procesu rozpatrywania, czy artykuł może być przyjęty do publikacji, redaktor powinien ujawnić ewentualne konflikty interesów, wynikające z konkurencji, współpracy lub innych relacji i powiązań z każdym z autorów, firm lub instytucji związanych z autorami artykułów proponowanych do publikacji. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, redaktor powinien poprosić współredaktorów lub innych członków redakcji o jej rozpatrzenie. Jeśli to konieczne, powinny być podjęte odpowiednie działania, np. wycofanie publikacji lub opublikowanie sprostowania.

 

Autorzy 

 

1) Za autora artykułu uznaje się osobę, która znacznie przyczyniła się do powstania jego koncepcji bądź do analizy i interpretacji danych; sporządziła pierwotną wersję tekstu lub dokonała jego krytycznej oceny, wnosząc znaczący wkład intelektualny; podjęła decyzję o ostatecznym kształcie tekstu w wersji, w jakiej ma zostać wydany. W przypadku ujawnienia, że autor publikacji dopuścił się zachowania nieetycznego, jak na przykład plagiat czy fałszowanie danych, redakcja powinna zwrócić się do niego z prośbą o wyjaśnienia, a następnie podjąć odpowiednie kroki, przewidziane w wytycznych COPE. Na późniejszym etapie postępowania może to oznaczać zawiadomienie władz jednostki naukowej autora, odrzucenie danego artykułu, a także odmowę publikowania w czasopiśmie jakichkolwiek tekstów autorstwa tej osoby.

 

2) Przed zgłoszeniem artykułu należy wyeliminować możliwość dwóch rodzajów naruszenia etyki publikowania, związanych z autorstwem, czyli tzw. ghostwriting i guest authorship. Ghostwriting odnosi się do sytuacji, kiedy osoba, która w znaczącym stopniu przyczyniła się do powstania publikacji, nie figuruje jako jej autor lub też, w przypadku wkładu o charakterze ściśle technicznym, niekwalifikującym takiej osoby do miana autora, jej wkład nie jest w publikacji opisany. Guest authorship to sytuacja odwrotna, w której jakaś osoba wymieniona jest w publikacji jako autor, choć jej wkład w powstanie tekstu jest niewystarczający lub żaden.

 

3) Jeśli w powstawaniu tekstu oraz poprzedzających je badaniach brała udział więcej, niż jedna osoba, w artykule należy umieścić informację o charakterze wkładu (nie o wkładzie procentowym) każdego z autorów. Dotyczy to wskazania ról poszczególnych autorów, takich jak koncepcja badań; analiza danych, tworzenie tekstu. Informacje powinny zostać zamieszczone w opublikowanym przez rocznik tekście.

 

4) Wszelkie zmiany informacji o autorstwie wymagają pisemnej zgody wszystkich autorów. Zgodę każdy z autorów powinien wyrazić oddzielnie, w liście elektronicznym skierowanym bezpośrednio do redaktora naczelnego czasopisma. Zgoda każdego z autorów na zmianę informacji dotyczącej autorstwa artykułu musi zostać wyartykułowana w formie pisemnego oświadczenia. Jeśli autorom nie uda się osiągnąć porozumienia, powinni odwołać się do władz Polskiego Instytutu Studiów nad Sztuką Świata, w którego gestii leży podjęcie ostatecznej decyzji. Jeśli opisana tu procedura dotyczy opublikowanego już artykułu, zmiana informacji o autorstwie odbywa się w trybie publikacji nowego artykułu zawierającego korektę.

 

Recenzenci 

 

1) Recenzja pomaga redaktorowi w podejmowaniu decyzji o charakterze redakcyjnym i, dzięki komunikacji z autorem, ma również pomóc autorowi w poprawie artykułu.

 

2) Recenzje powinny być sporządzone w sposób obiektywny. Krytyka osoby autora jest niedopuszczalna. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje opinie, używając przy tym odpowiednich argumentów na poparcie swoich tez.

 

3) Każdy recenzent, który nie czuje się kompetentny do zrecenzowania artykułu lub wie, że nie zdąży wykonać tej recenzji we właściwym czasie, powinien niezwłocznie powiadomić redaktora tak, aby ten mógł poprosić o recenzję kogoś innego.

 

4) Każdy recenzowany artykuł musi być traktowany jako dokument poufny. Nie może on być pokazywany innym osobom bez zezwolenia redaktora.

 

 

Konflikt interesów  

 

Do konfliktu interesów dochodzi wtedy, kiedy autor (lub jednostka przez niego reprezentowana), recenzent lub redaktor rocznika zaangażowani są  w ekonomiczne lub osobiste relacje, które w nieodpowiedni sposób wpływają na ich działania. Innymi, pokrewnymi określeniami tego zjawiska są: konflikt zobowiązań i konflikt lojalności. Najoczywistsze przykłady konfliktu interesów związane są z relacjami ekonomicznymi, takimi jak zatrudnienie, otrzymywanie wynagrodzeń, wykonywanie płatnych konsultacji i ekspertyz. Sytuacje tego rodzaju niosą także duże ryzyko podważenia wiarygodności czasopisma, autorów i badań naukowych. Do źródeł konfliktu interesów mogą jednak zaliczać się także relacje osobiste czy współzawodnictwo naukowe albo polityczny światopogląd. Każdy autor oraz recenzent, w którego przypadku występuje jakiegokolwiek rodzaju konflikt interesów, zobowiązany jest zgłosić ten fakt redakcji.

 

Oświadczenie redakcji 

 

W przypadkach domniemanej lub sprawdzonej nierzetelności naukowej, nieuczciwej publikacji lub plagiatu, wydawca, w ścisłej współpracy z redaktorem rocznika podejmie wszelkie właściwe środki w celu wyjaśnienia sytuacji i wniesienia poprawek do określonego artykułu. Obejmuje to szybką publikację erraty lub, w uzasadnionych przypadkach, pełne wycofanie tekstu  z rocznika.

 

 


 

 

Publishing Ethics 

 

The journal „Sztuka Europy Wschodniej / The Art of Eastern Europe”  operates in accordance with the Code of Conduct of the Committee on Publication Ethics (COPE). All persons involved in the publishing process (editorial staff, authors, reviewers and the publishers) are obliged to familiarise themselves with the standards of ethical behaviour applied in the production of the yearbook published by the Polish Institute of World Art Studies in Warsaw and the "Tako" Publishing House in Toruń.

 

Editorial Board 

 

1) The editor-in-chief and members of the scientific committee of the yearbook are responsible for decisions regarding the acceptance or rejection of articles submitted to the journal. In making these decisions, the editor-in-chief and members of the scientific committee may be guided by the internal policies of the yearbook as well as legal requirements governing libel, copyright infringement and plagiarism. The editor-in-chief may consult other members of the editorial board and reviewers when making publication decisions. The editor is obliged to maintain the norms accepted in academic publications, to exclude practices that are incompatible with ethical and intellectual norms, and to always be ready to publish corrections, clarifications, cancellations and apologies if necessary.

 

2) The editor should judge submitted articles solely on their content, without regard to the race, gender, sexual orientation, religious beliefs, ethnicity, citizenship or political leanings of the author(s). The editor shall not disclose any information about the article under consideration to anyone other than the author(s), reviewers or potential reviewers, and in certain cases other members of the editorial board or editorial committee.

 

3) Any reviewer who does not feel competent to review an article, or who knows that he or she will not be able to complete the review in time, should notify the editor immediately, so that the editor can ask someone else to review.

 

4) Editors should aim to provide authors with a fair and substantive review. Before beginning the process of considering whether an article may be accepted for publication, the editor should disclose any potential conflicts of interest arising from competition, collaboration or other relationships and connections with any of the authors, companies or institutions associated with the authors of articles proposed for publication. If such a situation arises, the editor should ask the co-editors or other members of the editorial board to consider it. If necessary, appropriate action should be taken, such as withdrawing the publication or publishing a correction.

 

Authors 

 

1) An author of an article is considered to be a person who has significantly contributed to its conception or to the analysis and interpretation of data; has drafted the original version of the text or has critically evaluated it, making a significant intellectual contribution; has decided on the final form of the text as it is to be published. If it is revealed that an author of a publication has engaged in unethical behaviour, such as plagiarism or falsification of data, the editors should ask the author for an explanation and then take the appropriate steps as provided for in the COPE guidelines. At a later stage of the proceedings, this may mean notifying the author's academic unit authorities, rejecting the article in question, and refusing to publish any texts authored by that person in the journal.

 

2) Before submitting an article, the possibility of two types of publication ethics violations related to authorship, namely ghostwriting and guest authorship, should be eliminated. Ghostwriting refers to a situation where a person who has contributed significantly to a publication is not listed as an author or, in the case of strictly technical contributions that do not qualify such a person as an author, their contribution is not described in the publication. Guest authorship is the opposite situation, in which a person is listed as an author in a publication, although their contribution to the text is insufficient or non-existent.

 

3) If more than one person was involved in the production of the text and the preceding research, the article should indicate the nature of the contribution (not the percentage of the contribution) of each author. This includes an indication of the roles of each author, such as study conception; data analysis; text production. The information should be included in the yearbook's published text.

 

4) Any change in authorship information requires the written consent of all authors. Consent should be given by each author separately, in an electronic letter addressed directly to the editor-in-chief of the journal. The agreement of each author to change the authorship information of an article must be articulated in a written statement. If the authors fail to reach an agreement, they should appeal to the authorities of the Polish Institute of World Art Studies, whose responsibility it is to make the final decision. If the procedure described here relates to an article already published, the change of authorship information is carried out by publishing a new article including the correction.

 

Reviewers 

 

1) The review assists the editor in making editorial decisions and, through communication with the author, is also intended to help the author improve the article.

 

2) Reviews should be written in an objective manner. Criticism of the author's person is not acceptable. Reviewers should express their opinions clearly, using appropriate arguments to support their claims.

 

3) Any reviewer who does not feel competent to review an article or knows that he/she will not be able to complete the review in a timely manner should notify the editor immediately so that the editor can ask someone else to review.

 

4) Each peer-reviewed article must be treated as a confidential document. It must not be shown to others without the permission of the editor.

 

Conflict of interest  

 

A conflict of interest occurs when an author (or the entity they represent), a reviewer or a yearbook editor are involved in economic or personal relationships that inappropriately influence their actions. Other, related terms for this precedent are conflict of commitment and conflict of loyalty. The most obvious examples of conflict of interest are related to economic relationships, such as employment, receiving salaries, performing paid consultancy and expertise. Situations of this kind also carry a high risk of undermining the credibility of the journal, authors and research. However, sources of conflict of interest can also include personal relationships or scientific competition or political worldview. Any author or reviewer with any kind of conflict of interest must report it to the editor.

 

Editorial statement 

 

In cases of alleged or proven scientific dishonesty, fraudulent publication or plagiarism, the publisher, in close cooperation with the editor of the yearbook, will take all appropriate measures to clarify the situation and make corrections to the specific article. This includes the prompt publication of an errata or, in justified cases, the full withdrawal of the text from the yearbook.